Наши путешествия

Придбати тур онлайн на konkurentov.net.ua дуже просто!

Онлайн-купівля, онлайн-оплата, онлайн-отримання документів, онлайн-інформування про статус заявок!

Д О Г О В І Р

на туристичне обслуговування

______________________________________________________________________________________________________________________, в

особі___________________________________________________________________________,______________________________________,

надалі ТУРАГЕНТ, що діє від імені та за дорученням ТУРОПЕРАТОРА: ТОВ “КОРАЛ ТРЕВЕЛ” (Ліцензія на провадження

туроператорської діяльності серія AE № 272768, видана ДЕРЖАВНИМ АГЕНТСТВОМ УКРАЇНИ З ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ України «14»

травня 2014 року, номер в ліцензійному реєстрі 44/2013. Розмір фінансового забезпечення ТУРОПЕРАТОРА складає 20 000 (двадцять тисяч)

ЄВРО. Банківська гарантія фінансового забезпечення цивільної відповідальності № 11468/20-Г від «04» червня 2020 року. Гарантія видана

АТ «Банк інвестицій та заощаджень», що знаходиться за адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, код ЕДРПОУ 33695095) на підставі

______________________________________________ та Агентського договору № _________________ від «___» ___________ 20__ року, з

одного боку, і гр. __________________________________________________________________ іменований надалі Турист, з іншого боку,

далі разом та окремо - «Сторони» і «Сторона», діючи добровільно, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення

своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами

щодо недійсності правочину), розуміючи правові наслідки укладення цього правочину, керуючись ст.ст. 202-204, 626, 627 ЦК України,

уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно із Заявкою Туриста на туристичне обслуговування (далі по тексту – Заявка) і даним договором, Турагент за встановлену в договорі

плату зобов'язується забезпечити надання Туристу й особам, що слідують з ним, комплексу туристичних послуг, а Турист зобов’язується на

умовах даного Договору прийняти і оплатити їх.

1.2. Умови і перелік замовлених туристичних послуг:

1.3. Даний договір за своїм змістом є змішаним у відповідності зі ст. 628 ЦК України і містить у собі зобов'язання договору на надання послуг

і договору доручення.

1.4. Турагент/Туроператор виступає як посередник між Туристом, з одного боку, і транспортними, страховими компаніями, готелями й

іншими підприємствами, установами (наприклад посольствами), які забезпечують туристичні послуги, з іншого боку.

По угодах, оформлених Турагентом/Туроператором, здобуває права і стає зобов'язаним Турист, навіть якщо Турагент/Туроператор і був

названий в угоді, чи вступив у безпосередні відносини по виконанню угоди, зробивши юридичні дії (оплати, оформлення документів і т.д.).

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Турагент зобов'язаний:

2.1.1. Надати замовлені послуги в обсязі і термінах передбачених даним договором, уклавши з правомочними контрагентами від імені

Туриста і за його рахунок договори на туристичне обслуговування останнього в обсязі, визначеному п.1.2 даного договору.

2.1.2. Видати Туристу документи, що забезпечують надання йому туристичних послуг, передбачених п 1.2. даного договору, за умови повної

сплати Туристом вартості туристичного продукту у строки встановлені даним Договором.

2.1.3. Надати Туристу повну і достовірну інформацію, передбачену чинним законодавством України та зокрема ст.19-1 Закону України «Про

туризм».

2.1.4. Надати Туристу документ, що підтверджує оплату ним вартості туристичних послуг згідно з умовами даного Договору.

2.2. Турист зобов'язаний:

2.2.1. Своєчасно надати Турагенту повну і достовірну інформацію та легітимні документи, необхідні для виконання договору на туристичне

обслуговування у тому числі:

- достовірні відомості з місця роботи;

- інформацію про порушення законодавства, митного та/або візового режиму з боку туриста, якщо такі порушення мали місце в минулому.

У разі виникнення негативних наслідків з причини надання туристом недостовірних, недійсних, неправильно оформлених та/або підроблених

даних або документів та виникнення у зв’язку з цим матеріальних витрат (збитків) Туроператора, Туроператор не несе відповідальності за

анулювання туру.

2.2.2. Вчасно приймати і використовувати усе виконане Турагентом відповідно до договору.

2.2.3. Оплатити вартість туристичних послуг зазначену у п. 3.1. у строки зазначені у рахунку на оплату Туру.

2.2.4. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за замовлення та споживання (використання) додаткових послуг в місцях проживання

та перебування.

2.2.5. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, Турист зобов’язаний повідомити про це представника приймаючої

сторони в місці тимчасового перебування не пізніше 2-х діб з моменту їх виявлення, а так само повідомити Турагента протягом 14 днів з

моменту закінчення подорожі у порядку, встановленому п.6 даного Договору. В іншому випадку претензії Туриста не приймаються та

компенсації не підлягають.

2.2.6. Не порушувати громадський порядок, права і законні інтереси інших осіб та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового

перебування.

м.______________________ «___»______________ 20__р.

Країна:

Маршрут:

Дати туру

Готель

Розміщення і харчування:

Трансфер:

Медична страховка:

Віза:

Інші послуги:

2.2.7. Дотримуватись вимог чинного законодавства України, щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних

правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує Турист, виконувати санітарні й інші правила.

2.2.8. Поважати політичний і соціальний лад, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місця) перебування.

2.2.9. Під час перебування у країні (місця перебування) дотримуватись вказівок гідів приймаючого туроператора та повідомлень, розміщених

на інформаційних стендах готелю (місця перебування) щодо часу виїзду з готелю, вильоту рейсів, початку збору на екскурсії і т.ін.

2.2.10. Берегти навколишнє середовище, дбайливо відноситися до об'єктів природи і культурної спадщини в країні (місці) тимчасового

перебування.

2.2.11. Дотримуватися під час поїздки правил особистої безпеки і гігієни.

2.2.12. Відшкодувати Турагенту/Туроператору збитки, заподіяні своїми неправомірними діями, у тому числі, але не обмежуючись:

- через порушення, пов’язані з неналежним оформленням документів для перетину Державного кордону України;

- через порушення Туристом візового режиму в країні перебування, виплатити Турагенту/Туроператору штрафні санкції імміграційних служб

країни перебування Туриста і всі можливі витрати по його депортації.

2.2.13. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо віза не була оформлена заздалегідь та країною в’їзду

передбачене оформлення (придбання) візи у спрощеному порядку

2.2.13. У випадку відмови від цього Договору до початку поїздки сплатити Турагенту грошові кошти згідно з п.2.4.2. цього Договору.

2.3. Турагент має право:

2.3.1. Одержувати від Туриста повну і достовірну інформацію і документи, необхідні для надання послуг в обсязі і термінах передбачених

даним договором.

2.3.2. У випадку істотної зміни обставин, передбачених п. 5.2. даного договору і не пізніше ніж за 10 днів до початку туру (якщо його

тривалість більш ніж 10 днів), за 5 днів до початку туру (якщо його тривалість від 2 до 10 днів), за 48 годин до початку туру (якщо його

тривалість складає 1 день) змінити тривалість і маршрут туру, клас обслуговування, вид транспорту, а також збільшити або зменшити

обумовлену вартість туру до 5 відсотків при своєчасному інформуванні Туриста, а більш ніж на 5 відсотків тільки при згоді Туриста.

2.3.3. У випадку відсутності можливості надати послуги відповідно до даного договору усно (в телефонному режимі) запропонувати Туристу

альтернативний набір послуг. У випадку, якщо Турист скористався запропонованими йому альтернативними послугами, послуги за

Договором вважаються наданими належним чином.

2.4.Турист має право:

2.4.1. Вимагати від Туроператора надання інформації про хід виконання договору.

2.4.2. Турист має право, сплативши Турагенту реально понесені останнім витрати, відмовитись від виконання цього Договору або просити

внести зміни до умов, що вказані в п.1.2. цього Договору.

Заява Туриста про відмову від туристичних послуг або внесення змін до умов туру подається Турагенту у письмовій формі і приймається

Турагентом до виконання з дня отримання такої заяви.

2.4.3. Самостійно оформити страховку (медичну і від нещасливого випадку). При цьому протягом 24-х годин з моменту підписання даного

договору Турист повинен надати Турагенту копію самостійно оформленого поліса іншої страхової компанії.

У випадку не надання Туристом такого поліса протягом 24-х годин даний договір припиняє дію, при цьому Турист відшкодовує Туроператору

фактично понесені витрати по бронюванню та оформленню туру.

2.4.4. У випадку невиконання умов цього Договору з боку Турагента, Турист має право вимагати повернення оплачених коштів за ненадані

послуги, за умови дотримання вимог п. 2.2.5., п.6 цього Договору.

2.4.5. У випадку відмови Турагента від виконання цього Договору, Турист має право на відшкодування підтверджених документально

збитків, заподіяних внаслідок розірвання цього Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Туриста.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість послуг, зазначених у п.1.2. за даним договором складає:

______________ грн. _______ коп. (прописом ________________________________________ грн. ____коп.).

Підставою для оплати є рахунок, виставлений Турагентом. Рахунок підлягає оплаті у строки зазначені у рахунку.

3.2. У випадку несплати або неповної оплати Туристом вартості туристичних послуг у строки, передбачені п. 3.1. даного Договору, Турагент

має право відмовити Туристу в наданні туристичних послуг, при цьому Турист відшкодовує Турагенту фактично понесені витрати по

бронюванню і оформленню туру.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Відповідальність за надання страхових послуг несе страхове підприємство. При настанні страхового випадку, претензії по збитках,

компенсаціях мають пред’являтися Туристом безпосередньо в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

4.3. Надані Туристу перевізні документи (авіа, з/д, авто і т.д.) є договором перевезення, укладеним між ним і перевізником, що несе відповідно

до міжнародних правил перевезення повну відповідальність за відмову у перевезенні, перенесення, затримку, скасування перевезення, зміну

умов перевезення, втрату багажу пасажирів або інших порушень встановлених правил або договору перевезення.

Перевізник не гарантує час, вказаний в розкладі, п.1.2. Договору та інших документах, може змінити розклад без попередження, передати

Туриста іншому перевізнику, провести заміну повітряного судна змінити або відмінити посадку в пунктах вказаних в авіаквитках.

Турагент не несе відповідальності за пов'язані з обставинами, зазначеними у абз.1 та 2 даного пункту зміни обсягів і термінів надання послуг

за даним договором.

4.4. Турагент не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей і документів Туриста та осіб, що подорожують з ним, протягом усього

періоду одержання послуг за даним договором. Відповідальність за схоронність свого майна як на території України, так і за її межами несе

або сам Турист, або особа, якій це майно було довірено для транспортування або на збереження.

4.5. У випадку заподіяння Туристом збитків майну в місцях розміщення і слідування, майну транспортної компанії, а також при недотриманні

законодавства країни перебування, відшкодування можливих збитків здійснюється Туристом у відповідності й у розмірах, передбачених

діючими правилами і законодавством місця виникнення проблеми.

4.6. Турагент не несе відповідальність у випадку неповернення Туриста в Україну після термінів закінчення обслуговування. Усі фінансові

претензії до Турагента, пов'язані з еміграцією, чи депортацією, іншими діями Туриста, які не відповідають програмі обслуговування і потягли

за собою додаткові витрати Турагента, відшкодовуються за рахунок Туриста. При цьому, Турагент залишає за собою право стягнути з

Туриста заподіяний йому збиток у судовому порядку.

4.7. Турагент не несе відповідальності за відмову Туристу та/або особам, що прямують разом з ним у в’їзній візі Консульськими службами

іноземних держав і, або збільшення строків її оформлення, та неможливість, у зв'язку з цим, подорожі, а також якщо рішенням влади чи

відповідальних осіб Туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або будь-яких інших причин і за

пов'язані з цим наслідки.

Турагент не несе відповідальності за затримку у видачі Туристу та/або особам, що прямують разом з ним в’їзних віз Консульськими службами

іноземних держав, та \ або помилки у оформленні віз і неможливість, у зв'язку з цим, отримати замовлені туристичні послуги.

Будь-які компенсації у випадку якщо Турист не скористався замовленими послугами повністю або частково через зазначені Вище обставини

Туристу не виплачуються у зв'язку з неможливістю Туроператора контролювати і впливати на діяльність і правила відповідних посольських

і консульських установ іноземних держав.

4.8. Турист несе повну відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей, та дійсність наданих документів.

У випадку невиїзду Туриста внаслідок неправильного оформлення паспорта, всі фінансові витрати по туру (його ануляції) несе Турист.

4.9. Турагент не несе відповідальності перед Туристом за оплачені послуги, якщо Турист ними не скористався повністю або частково, в тому

числі з причини хвороби чи дострокового припинення перебування в поїздці. Будь-які компенсації у цих випадках Туристу не виплачуються.

4.10. Турагент не несе відповідальності за послуги, додатково замовлені Туристом і не передбачені даним договором, а також не відшкодовує

витрати Туриста, пов'язані з їх споживанням.

4.11. У випадку виникнення обставин непереборної сили сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будьякого із зобов'язань за цим договором, не виконаних на момент виникнення таких обставин.

Обставини непереборної сили включають стихійні лиха, екстремальні погодні умови (повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні

явища природи), пожежі, оголошена чи неоголошена війна, воєнні дії, революція, вибухи, терористичні акти, захоплення заручників, виходи

з ладу чи ушкодження транспортних засобів, страйки, суспільні безладдя, саботаж, локаут, введення надзвичайного стану і т.і. (далі форсмажор), але не обмежуються ними.

Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в

письмовій формі та негайно, але не пізніше 48 годин з моменту їх настання, повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії

даних обставин.

У випадку настання форс-мажорних обставин жодна зі сторін не буде мати права на компенсацію іншою стороною можливих збитків.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Якість наданих послуг визначається законодавчими актами, нормами і стандартами обраної Туристом країни відвідування і підприємств,

установ, що їх надають.

5.2. Кожна зі Сторін договору може вимагати внесення змін або розірвання даного договору у зв'язку з істотними змінами обставин, до яких

відносяться:

5.2.1. зміна термінів туру;

5.2.2. збільшення транспортних тарифів;

5.2.3. уведення нових чи збільшення діючих ставок податків і зборів, а також інших обов'язкових платежів;

5.2.4. різка зміна курсу національних валют;

5.2.5. неможливість надати замовлений готель (санаторій, пансіонат і т. ін.);

5.2.6. з інших підстав, передбачених законодавством України.

5.3. Турагент може відмовитися від виконання договору за умови компенсації Туристу документально підтверджених збитків, заподіяних

унаслідок такого розірвання, за винятком випадків, коли таке розірвання відбулося з вини Туриста.

5.4. Турист може відмовитися від послуг за даним договором у будь-який час після його підписання, повідомивши Турагента про свою

відмову в письмовій формі. Датою анулювання договору вважається дата одержання Туроператором відповідного письмового повідомлення

Туриста.

5.5. У випадку відмови Туриста від послуг, передбачених даним договором, у тому числі при незгоді Туриста зі збільшенням вартості туру

більш ніж на 5 відсотків, Турист відшкодовує Турагенту фактично понесені останнім витрати по бронюванню і оформленню туру відповідно

до укладених Туроператором угод із партнерами (готелями, авіакомпаніями і т.ін.).

5.6. При ануляції послуг у випадку одержання відмови у видачі затримки, помилки у оформленні Туристу візи, Турагент повертає Туристу

оплачену суму, за винятком оплати зборів посольства і понесених Турагентом витрат, пов'язаних з оформленням документів і бронюванням

послуг.

5.7. Неприбуття Туриста у встановлений час до місця надання першої послуги, запізнення до місць надання послуг, зазначених у програмі

обслуговування, порушення ним правил перетинання державного кордону, митного законодавства, вимог митних служб України або держави

перебування вважаються відмовою Туриста від послуг, передбачених даним договором і, у такому випадку, даний договір анулюється з

повним утриманням загальної вартості послуг.

5.8. У випадку неможливості розміщення Туриста у готелі, вказаному в п. 1.2. цього Договору, йому надається розміщення в іншому готелі

такої ж або вищої за рівнем сервісу та/або вартості категорії.

5.9. У випадку невиконання з вини Турагента своїх зобов'язань, передбачених Договором, відповідальність Турагента перед Туристом за цим

Договором обмежується розміром фактично завданих Туристу збитків, але не більше розміру подвійної плати вартості туристичного

продукту (туристичних послуг).

6. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

6.1. Якщо у Туриста виникла проблема під час споживання замовлених послуг, він зобов'язаний негайно проінформувати про це відповідних

відповідальних осіб (співробітників готелю, ресторану, авіакомпанії і т.п.), представника Турагента, що мають можливість усунути недоліки

негайно і на місці. Для повної гарантії усунення недоліків на місці Турист повинний зв'язатися з представником Турагента за телефонами,

зазначеними у програмі перебування за кордоном або за телефонами в офісах на Україні, за місцем укладання даного договору.

6.2. Якщо звертання Туриста не було задоволено на місці, він має право звернутися до Турагента з рекламацією (рекламації подаються у

письмовій формі за місцем укладання даного договору) протягом 14 днів з моменту закінчення туру, додавши до неї копію даного договору,

акт, оформлений по місцю виникнення проблеми та засвідчений підписом представника приймаючого туроператора. При відсутності акта, а

також після 14 днів з моменту закінчення туру, рекламація не приймається і Турист несе по ній самостійну відповідальність без права

пред'явлення вимог до Турагента.

6.3. У випадку подання рекламації і її документального підтвердження відповідно до п. 6.2. даного договору, Турагент визначає розмір і, при

підтвердженні правдивості вимог викладених в ній, компенсує понесені Туристом збитки.

6.4. Усі суперечності, які випливатимуть з умов цього Договору будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення

згоди сторони передають спір на вирішення до відповідного місцевого суду.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ

7.1. Даний договір набирає сили з моменту підписання його сторонами і припиняє дію після дати надання останньої послуги.

7.2. У випадку виникнення розбіжностей між умовами Замовлення на розробку пакета туристичних послуг і даного договору, перевагу будуть

мати умови договору.

7.3. Назви розділів та розбивка на пункти Договору юридичного значення не мають та використовуються сторонами лише для зручності

користування текстом Договору.

7.4. Всі питання, які не врегульовані Договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України.

7.5. Підписанням даного договору Турист підтверджує, що йому була надана необхідна і повна інформація щодо умов туристичного

обслуговування передбачена ст. 19-1, ст.20 Закону України „Про туризм”.

7.6. Підписанням даного договору Турист, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує та надає

Туроператору та Турагенту згоду на обробку його персональних даних (та персональних даних будь-яких фізичних осіб, що слідують з ним),

які були або будуть передані Туроператору та Турагенту у зв’язку або на виконання даного договору та замовлення туру.

Турист засвідчує і гарантує , що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Туроператору та

Турагенту для їх подальшої обробки з метою організації та надання Туристу будь-яких туристичних послуг, без будь-якого обмеження

строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках,

передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Туроператором та Турагентом персональних даних для обробки третім

особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із захистом прав Туроператора та Турагента за ними, або якщо це

необхідно для реалізації Туроператором та Турагентом прав та обов’язків, передбачених законом.

Турист звільняє Туроператора та Турагента від будь-якої відповідальності, у тому числі за будь-яку моральну шкоду, майнові збитки, не

отримані доходи (вигоду), завдані будь-яким особам внаслідок будь-яких суперечок,претензій, вимог або судових спорів щодо або у зв’язку

з персональними даними. Турист приймає на себе повну відповідальність перед такими третіми особами, у тому числі за відшкодування

збитків та шкоди.

Турист зобов’язується відшкодувати Туроператору та Турагенту будь-які майнові збитки, моральну шкоду, не отримані доходи (вигоди), в

т.ч. судові витрати та витрати на консультаційні послуги, що виникли внаслідок порушення Туристом зазначених вище засвідчень і гарантій,

або у разі задоволення судом позову до Туроператора та Турагента про відшкодування збитків або шкоду у зв’язку з переданими Туристом

персональними даними.

7.7. Підписанням даного договору Турист надає свою згоду на отримання розсилок актуальних спеціальних пропозицій Туроператора по Email, SMS та за допомогою мобільних додатів Viber, Telegram тощо з правом письмово відмовитись від розсилок в будь-який час,

повідомивши про це ТУРОПЕРАТОРА за адресою його місцезнаходження.

7.8. Вищенаведені зобов’язання, засвідчення і гарантії є необмеженими строком, вони є безумовними і безвідкличними.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ТУРАГЕНТ ТУРИСТ

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________/______________________ ______________________/______________________Документи, відповідно до п.2.1.2. даного Договору отримав

«___»__________20__р. _____________.

__________________________/_________________

(підпис Туриста)

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ № _________

Цей договір укладений ______/____________/20____ p. В місті ____________________________

МІЖ:

Турагентом___________________________________________________________________________________________________

що діє на підставі Агентського договору на реалізацію турпродукту №_____________ від __________________ ___________р.

від імені та за дорученням Туроператора Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖОІН АП!», (надалі –

Туроператор) (ліцензія № 1597 видана Міністерством економічного розвитку і торгівлі 04.12.2015 року., діє

безстроково, розмір фінансового забезпечення ТУРОПЕРАТОРА складає 20 000 (двадцять тисяч) ЄВРО), що

знаходиться за адресою: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літ. 2 А, код ЄДРПОУ 38729427), в особі

Генерального директора Сєроухова Д.Г, який діє на підставі Статуту, і

Громадянин (ка) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(паспорт, серія, номер, ким виданий, коли, адреса реєстрації, ідентифікаційний номер, також дані всіх повнолітніх

та неповнолітніх осіб, які приймають участь у турі, в т.ч. й самого замовника, якщо він також є Туристом), який

діє за усним дорученням від імені інших туристів

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

надалі Турист, з другого боку, названі в подальшому «Сторони», керуючись ст. ст. 901-907 ЦК України,

ст. ст. 295-305 ГК України, ст. ст. 18-24 Закону України «Про туризм», іншими нормативними актами, що

регулюють відносини у сфері туристичної діяльності, уклали даний Договір про наступне:

1. Визначення термінів

Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:

Агент (турагент) ,Туроператор, Турпродукт, Турист в даному договорі розуміються у значенні,

викладеному в Законі України «Про туризм».

Ваучер – форма письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування.

Візова підтримка - консультації та послуги з підготовки документів до

посольства/консульства/міграційної служби (не входить до складу турпродукту).

Лист бронювання – письмовий запит про надання Турпродукту, отриманий в оригіналі чи по факсу за

підписом Турагента та Туриста і який містить перелік необхідних для оформлення Турпродукта послуг, у тому

числі прізвище, ім'я та по батькові Туриста. В даному Договорі Лист бронювання вважається офертою Туриста,

тобто пропозицією на укладення Договору на туристичне обслуговування.

Ціна туристичного продукту (вартість) – спеціальні пропозиції Туроператора зазначені на сайті, в

каталогах та інших в тому числі і рекламних матеріалах туроператора, відомості щодо максимально можливої

вартості послуг яку може сплатити Турист при придбанні Туропродукту. До цієї суми можуть бути включені

вартість послуг, які надає туроператор, транспортні компанії, страхові компанії та інші суб’єкти туристичної

діяльності, а також консультаційні-інформаційні послуги з підбору Туру які Туристу надає безпосередньо

Турагент.

Транзитні кошти – такі грошові кошти, що сплачені Туристом Туроператору через Турагента, які не є

доходом та власністю Турагента.

Підтвердження Замовлення (акцепт) – підтвердження Туроператора по електронних, факсимільних,

поштових засобах зв'язку на Лист бронювання Туриста через Турагента, у якому міститься згода Туроператора

на надання Турпродукта. Така відповідь Туроператора може бути надана у вигляді рахунку, виписаного на ім’я

Турагента відповідно до бронювання Туриста через Турагента. Підтвердження Замовлення в даному Договорі

вважається акцептом Туроператора, тобто підтвердженням бажання укласти Договір на туристичне

обслуговування з Туристом.

Ануляція – зроблена Туристом через Турагента письмова відмова від замовленого та/чи придбаного в

Туроператора Турпродукта чи його частини.

Зміна Листа бронювання Турагента – скасування попереднього Замовлення та подання нового

Замовлення, що має відмінність від раніше поданого.

Вид транспортного засобу – пристрій призначений для пасажирських перевезень, що здійснюється

автомобільним, залізничним, морським, річковим, авіаційним та іншим транспортом.

2

Категорія транспортного засобу (клас) – віднесення до одного чи іншого класу транспортного засобу

визначається рівнем комфорту, вартістю даного транспортного засобу, виробником та рівнем оздоблення

(економ-клас, бізнес-клас, представницький клас).

Вид і спосіб забезпечення харчування під час туристичної подорожі – система обслуговування

туристів в готельно-ресторанній сфері, що позначається в цьому Договорі та інших необхідних для подорожі

Туриста документах наступним чином: RO – відсутнє харчування; ВВ – тільки сніданок; НВ – напівпансіон

(сніданок, вечеря), FB – повний пансіон (сніданок, обід, вечеря), АІ – все включено, UAL- ультра все включено.

Реклам́ ація – це претензія, яка пред’являється Туристом через Турагента Туроператору в зв'язку з

невідповідністю якості послуг за умовами Договору.

Прайс (прайс-лист) – документ, що надається Туроператором Турагенту і містить описання

Турпродукту, право на реалізацію якого надається Агенту, його вартість, перелік послуг, що входять до нього.

Прайс також може містити розмір винагороди, що надається Агенту при реалізації останнім вказаного у Прайсі

Турпродукту.

Комерційний курс Туроператора – грошовий еквівалент в іноземній валюті до гривні України, що

визначений Туроператором та оприлюднений на сайті, що застосовується Туроператором при визначенні суми

сплати туристичного продукту, який належить Туроператору.

Високий сезон - це період найбільшої діяльної активності в туризмі, період найбільш високих тарифів на

туристичні послуги, визначається по кожному з напрямків туристичних подорожей окремо. Інформація про

умови продажу туристичного продукту та терміни високого сезону по кожному з напрямків викладена на

офіційному сайті компанії http://joinup.ua/.

Акції – спеціальні пропозиції, найбільш вигідні для Туристів (в т.ч. акція «раннє бронювання»),

інформація про умови продажу туристичного продукту, терміни бронювання та ануляції викладені на

офіційному сайті компанії http://joinup.ua/, дані положення викладені на сайті мають силу договору.

Документи на отримання Турпродукту – матеріальна цінність створена туроператором на користь

туристів на їх замовлення через Турагента, має встановлену Туроператором ціну. До зазначених документів

належить (ваучер, страховий поліс, авіаквитки та/або інші проїзні документи).

2. Предмет Договору

2.1. Туроператор через Турагента зобов’язується відповідно до заявки Туриста на бронювання (надалі

Лист бронювання) забезпечити надання комплексу туристичних послуг (туристичний продукт), а Турист

зобов’язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити їх.

Істотні умови договору

1) строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення

туристичного обслуговування _____________________________________________________________________________________________________;

2) характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорія, а також дата,

час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення входить до складу туристичного продукту)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________;

3) готелі та інші аналогічні засоби розміщення, їх місце розташування, категорія, а також відомості про

підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строк і порядок оплати готельного

обслуговування _______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________;

4) види і способи забезпечення харчування _____________________________________________________________________________________;

5) мінімальна кількість туристів у групі (у разі потреби) та у зв’язку з цим триденний строк інформування

туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи

___________________________________________________________________________________________________________________________________________;

6) програма туристичного обслуговування ______________________________________________________________________________________;

7) види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені до вартості туристичного

продукту________________________________________ _______________________________________________________________________________________;

8) інші суб’єкти туристичної діяльності (їх місцезнаходження та реквізити), які надають туристичні послуги,

включені до туристичного продукту______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________;

9) страховик, що здійснює обов’язкове та/або добровільне страхування туристів за бажанням туриста, інших

ризиків, пов’язаних з наданням туристичних послуг ___________________________________________________________________________;

10) правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там зазначаються у відповідному

Додатку до цього Договору;

12) необхідність оформлення візи _________________________________________________________________________________________________,

11) вартість туристичного обслуговування ___________________________________________________________________________(гривня),

Інформаційно-консультаційні послуги з підбору Турпродукту ___________________________________________________ (гривня).

3. Права та обов’язки сторін.

3.1. Туроператор через Турагента зобов’язується:

3.1.1. Надати Туристу всю інформацію, що передбачена чинним законодавством України.

3.1.2. Забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до Листа бронювання Туриста.

3

3.1.3. Забезпечити Туриста необхідними документами відповідно до кількості Туристів: ваучер,

страховий поліс, авіаквитки на авіарейсах згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаним в Листі

бронювання.

3.1.4. Надати документ, що підтверджує оплату Туристом вартості туристичних послуг, згідно із Листом

бронювання та на умовах даного Договору (корінець прибуткового ордеру, квитанція, касовий чек тощо).

3.2. Туроператор через Турагента має право:

3.2.1 На отримання від Туриста необхідної персональної інформації, з метою реалізації бронювання та

забезпечення надання туристичних послуг;

3.2.2 На відшкодування Туристом збитків Туроператора/Турагента, завданих його неправомірними

діями, в тому числі і порушенням умов цього Договору;

3.2.3 Відмовитися від виконання Договору у випадках передбачених даним Договором та Законом

України «Про туризм»;

3.2.4 На будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до

складу Туристичного продукту за погодженням з Туристом. В разі якщо це пов’язано з необхідністю

гарантування безпеки Туриста Туроператор черезТурагента має право в односторонньому порядку змінювати

тривалість, маршрут та інші параметри туристичних послуг.

3.2.5. На зміну ціни туристичного продукту після укладення договору на туристичне обслуговування у

випадках передбачених Законом України «Про туризм»;

3.2.6. На внесення змін до умов цього договору або його розірвання у зв’язку із зміною істотних умов

договору та обставин, якими Сторони керувались під час укладання договору.

3.3. Турист зобов’язується:

3.3.1. Надати інформацію Туроператору через Турагента про бажаний туристичний маршрут і

повідомити свої вимоги до нього при оформленні Листа бронювання.

3.3.2. Своєчасно подати Туроператору через Турагента належно оформлені документи, необхідні для

виконання зобов’язань (оформлення поїздки (туру) Туроператора. Оплатити, у встановлений цим Договором

термін, вартість Туристичного продукту.

3.3.3. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого

населення, а також митних правил та правила в’їзду (виїзду) до країни тимчасового перебування; не

порушування суспільного порядку та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування;

дотримування правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування.

3.3.4. Прибути не пізніше ніж за 2 години до часу виїзду (вильоту) на вказане місце збору групи.

3.3.5. Оплатити фактично понесені Туроператором/Турагентом витрати, у тому числі і штрафні санкції, у

випадку відмови від даного Договору до початку поїздки.

3.3.6. Відшкодовувати збитки, заподіяні Турагенту/Туроператору своїми неправомірними діями.

3.3.7. При відмові від виконання цього Договору повернути Туроператору через Турагента Ваучер,

страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг.

3.3.8. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях

проживання та перебування.

3.3.9. Оплатити вартість в’їзної візи та послуг з візової підтримки в разі такої необхідності.

3.4. Турист має право на:

3.4.1. Необхідну і достовірну інформацію, що передує укладенню цього Договору, передбаченої ст.ст. 19-1,

20 Закону України «Про туризм», ЗУ «Про захист прав споживачів» та іншу інформацію, необхідну Туристу для

безпечного використання туристичного продукту.

3.4.2. Вільне обрання туристичних послуг при замовленні Турпродукту;

3.4.3. Отримання комплексу туристичних послуг відповідно до прийнятого та оформленого Листа

бронювання;

3.4.4. Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання або неналежного виконання умов

Договору іншою Стороною при дотриманні вимог, передбачених п. 8 цього Договору;

3.4.5. Відмовитися від замовленого Турпродукту з урахуванням наслідків, передбачених цим Договором;

4. Порядок виконання договору

4.1. Інформація Туроператора про програми та розцінки на кожний туристичний продукт, що надається

через Турагента Туристу, а також інша інформація, що надається відповідно до умов цього Договору та Закону

України «Про туризм», є невід’ємною умовою для виконання цього Договору та міститься на офіційному сайті

компанії http://joinup.ua/.

4.2. За умовами даного Договору, Туроператор через Турагента погоджує із Туристом істотні умови

Договору про туристичне обслуговування та заповнює Лист бронювання (встановленого Туроператором) у двох

екземплярах або користується системою онлайн бронювання.

4.3. Лист бронювання заповнюється в обов’язковому порядку повністю.

4.4. Лист бронювання або онлайн бронювання в даному випадку вважається безвідкличною офертою

Туриста, тобто пропозицією укладення договору.

4.5. Після належного оформлення Листа бронювання Турагент здійснює замовлення в системі он-лайн,

направляє його засобами електронного, факсимільного чи поштового зв’язку Туроператору.

4

4.6. В разі можливості задоволення всіх істотних умов Туриста, Туроператор (не пізніше ніж на п’ятий

день з дати отримання Листа бронювання) направляє засобами електронного, факсимільного чи поштового

зв’язку Турагенту Підтвердження Замовлення, що в даному випадку є акцептом, тобто підтвердженням бажання

укласти договір. Також акцептом в даному випадку може бути виставлений Туроператором рахунок на сплату

відповідних послуг Турагентом. З даним документом Турагент має можливість ознайомитись та роздрукувати на

сайті Туроператора в онлайн режимі. Всі рахунки на оплату відправлені Туроператором електронною поштою,

факсом або виставлені через систему Інтернет бронювання - мають чинність рахунків, оформлених письмово.

4.7. Підтвердження замовлення має містити інформацію про можливість надання всіх істотних умов

даного Договору.

4.8. Після фактичного отримання Турагентом Підтвердження замовлення Туриста Турагент має право на

укладення договору з Туристом на туристичне обслуговування.

4.9. Турагент має право на укладення Договору на туристичне обслуговування і до моменту фактичного

отримання Підтвердження замовлення від Туроператора, однак в даному випадку даний Договір на туристичне

обслуговування вступає в силу в частині виконання своїх зобов’язань Туроператором тільки після отримання

Турагентом Підтвердження замовлення від Туроператора.

4.10. Турагент несе самостійну відповідальність перед Туристом за збитки, заподіяні останньому внаслідок

укладення між туристом і Турагентом договору без акцептованого Туроператором замовлення. В такому випадку

Турагент вважається таким, що діяв від свого імені.

4.11. Туроператор через Турагента відмовляє Туристу в укладенні договору на туристичне

обслуговування, якщо:

а) строк чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в’їзд до якої видана віза, є меншим

тривалості перебування Туриста у цій країні;

б) віза використана за кількістю в’їздів (виїздів) до (з) відповідної країни;

в) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист,

є меншим від строку встановленого компетентними органами цієї країни;

г) не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, а

саме:

- відсутнє нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі

потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон;

- не вписані відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) в

паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників);

- не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріплені печаткою фотографії дітей

віком від 5 до 18 років.

4.12. Передача Туристу виїзних документів туристів (проїзні документи, страхові поліси, ваучери,

закордонні паспорти туристів, в разі тимчасового їх зберігання Турагентом), здійснюються в офісі Турагента,

електронною поштою або в системі он-лайн бронювання не пізніше, ніж за 24 години до початку туру. Передача

документів може здійснюватись безпосередньо Туристу в аеропорту вильоту представником Турагента

/Туроператора, за домовленістю Сторін.

4.13. Зміна ціни туристичного продукту після Підтвердження бронювання допускається лише у разі

необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих

ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена

вартість туристичного продукту.

4.14. Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніш як за 20 днів до початку туристичної

подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати п’яти відсотків його

початкової ціни. У разі якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну на п’ять відсотків, Турист має

право відмовитися від виконання договору, а Туроператор через Турагента зобов’язаний повернути йому раніше

сплачену суму.

4.14.1. Сторони домовилися, що у разі збільшення комерційного курсу Туроператора вартість неоплаченого або

неповністю оплаченого туристичного продукту (туристичної послуги) у строки передбачені умовами оплати туру

пропорційно збільшується.

4.15. Кожна із Сторін даного Договору до початку туристичної подорожі Туриста може вимагати

внесення змін до цього Договору або його розірвання у зв’язку із зміною істотних умов договору та обставин,

якими вони керувалися під час укладення договору, зокрема у разі:

1) погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;

2) непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;

3) запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов’язкових платежів;

4) істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту;

5) відмови партнера Туроператора в наданні заброньованого та оплаченого Турпродукту;

6) в разі відмови посольства (консульства) в наданні Туристу візи;

4.16. Туроператор через Турагента вправі відмовитися від виконання договору лише за умови повного

відшкодування Туристу збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання

договору, крім випадку, якщо це відбулося з вини Туриста.

5

4.17. Турист вправі відмовитися від виконання договору на туристичне обслуговування до початку

туристичної подорожі за умови відшкодування Туроператору фактично здійснених ним документально

підтверджених витрат, пов’язаних із відмовою.

4.18. Якщо під час виконання договору на туристичне обслуговування Туроператор не в змозі надати

значну частину туристичного продукту, щодо якого відповідно до договору на туристичне обслуговування

сторони досягли згоди, Туроператор повинен з метою продовження туристичного обслуговування вжити

альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на туриста, а в разі потреби відшкодувати йому

різницю між запропонованими послугами і тими, які були надані.

4.19. У випадку вжиття альтернативних заходів до дати початку Туру Туроператор через Турагента надає

Туристу відповідне повідомлення, вказавши, що саме змінено.

4.20. У випадку, якщо Турист скористався запропонованою йому альтернативною послугою, претензії

щодо ненадання послуг, що обумовлені в Листі бронювання та Договорі на туристичне обслуговування

вважаються необґрунтованими, а послуги за Договором наданими належним чином і в повному обсязі.

Туроператор вважається таким, що виконав в повному обсязі свій обов’язок перед Туристом.

4.21. У разі неможливості здійснення альтернативних заходів або відмови Туриста від них Туроператор

зобов’язаний надати Туристу без додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця

відправлення або іншого місця, на яке погодився Турист, а також відшкодувати вартість ненаданих туристичних

послуг і виплатити компенсацію у розмірі, визначеному в даному договорі.

4.22. Туроператор несе перед Туристом відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов

даного Договору, крім випадків, якщо:

невиконання або неналежне виконання умов договору сталося з вини Туриста;

невиконання або неналежне виконання умов договору сталося з вини третіх осіб, не пов’язаних з

наданням послуг, зазначених у цьому договорі, та жодна із сторін про їх настання не знала і не могла знати

заздалегідь;

невиконання або неналежне виконання умов договору сталося внаслідок настання форс-мажорних

обставин, які вказані в даному Договорі або є результатом подій, які Туроператор/Турагент та інші суб’єкти

туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту, не могли

передбачити.

4.23. Після отримання підтвердження та всіх необхідних документів для здійснення подорожі Туристом

відмова останнім від фактичного отримання послуг не позбавляє Туроператора права на отримання оплати

вартості туристичних послуг згідно замовлення.

5. Порядок розрахунків

5.1. Під час заповнення Листа бронювання, Турист здійснює Туроператору через Турагента передплату в

розмірі не менше 30 % від загальної вартості замовленого туристичного продукту та Супутніх послуг. Якщо Лист

бронювання оформлюється менш ніж за 14 днів до початку замовленого Туру або дата початку якого припадає

на Високий сезон/Акції Турист здійснює 100 (сто) % оплату вартості замовленого ним Туристичного продукту

та Супутніх послуг.

5.2. Після отримання підтвердження на Тур, Туроператор через Турагента запрошує Туриста для

підписання Договору на туристичне обслуговування та здійснення остаточної оплати замовленого Туру та

Супутніх послуг. Турист повинен здійснити повну оплату вартості за замовлений Тур та Супутні послуги за

вирахуванням передоплати Туроператору (безпосередньо або через Турагента) протягом 1-го банківського дня

після підтвердження Туру. Датою виконання зобов’язань з оплати є дата зарахування коштів на поточний

рахунок Турагента. За згодою Сторін допускається підтвердження оплати копією платіжного документа. У

призначенні платежу Турист вказує реквізити рахунку, відповідно до якого здійснюється оплата. У разі

нездійснення оплати в зазначений строк, підтвердження на Тур автоматично анулюється, збитки

Туроператора/Турагента покладаються на Туриста.

5.3. Послуги Турагента за інформаційно-консультаційні послуги з підбору Турпродукту Турист оплачує

окремо. Вартість таких послуг встановлюється Турагентом самостійно та становить суму грошових коштів яка є

не більшою різниці вартості Туристичного продукту, що зазначено на сайті Туроператора та вартості

Туристичного продукту, що зазначений в Підтвердженні бронювання або рахунку Туроператора.

5.4. У разі зміни вартості Туру та Супутніх послуг Туроператор через Турагента погоджує цю зміну з

Туристом. Турист повинен здійснити повну оплату вартості за замовлений Тур та Супутні послуги протягом 1-го

банківського дня після узгодження нової ціни за замовлений ним Тур та Супутні послуги.

5.5. У разі збільшення транспортних тарифів, комерційного курсу валют, введення нових або підвищення

діючих ставок податків, зборів та інших обов’язкових платежів Туроператор через Турагента надає Туристу

рахунок на оплату, розмір якої підлягає перерахуванню Туристом Туроператору (безпосередньо або через

Турагента) протягом 1-го банківського дня. В разі неналежного виконання Туристом обов’язку з оплати рахунку,

відповідне замовлення анулюється Туроператором через Турагента з повідомленням Туриста, та в такому разі

застосовується відповідальність, передбачена пунктом 7.2 даного Договору.

6

6. Умови компенсації за ненадані послуги.

6.1. У випадку невиконання умов даного Договору з боку Туроператора/Турагента, Турист має право

вимагати повернення оплачених коштів за ненадані послуги, за умови дотримання вимог п. 3.3. даного Договору.

6.2. У випадку відмови Туроператора/Турагента від виконання даного Договору, Турист має право на

відшкодування підтверджених документально збитків, крім випадку, коли це відбулося з вини Туриста.

6.3. У випадку невиїзду Туриста внаслідок неправильного оформлення паспорта та інших необхідних для

виїзду за кордон документів, надання недостовірної інформації стосовно паспортних та інших даних Туриста, всі

фінансові витрати по поїздці (ануляції) несе Турист.

6.4. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках Турист пред’являє в страхову компанію,

вказану в страховому полісі.

6.5. У випадку дострокового припинення Туристом терміну перебування в поїздці, та (або)

невикористання замовлених послуг, з будь-яких причин, Туроператор/Турагент не несе відповідальності за такі

дії Туриста та не здійснює компенсації за не отримані послуги.

6.6. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, Турист зобов’язаний повідомити

Туроператора через Турагента або представника приймаючої сторони у найкоротший термін, для надання

можливості усунення вказаних невідповідностей. В разі якщо Турист не повідомив Туроператора через

Турагента або представника приймаючої сторони про наявність зауважень до послуг або невідповідності послуг,

заявленим в Договорі однак належним чином прийняв їх, тобто використав, претензії в даному випадку

Туроператором/Турагентом не приймаються.

Для отримання компенсації за ненадані послуги у країні тимчасового перебування Туристу необхідно

скласти Акт невідповідності послуг за власним підписом та підписом представника приймаючої сторони. В разі

можливості пред’явити Туроператору через Турагента офіційний письмовий документ, виданий третьою особою,

що надає послуги, які включені до Туристичного продукту, з підтвердженням факту неможливості надання

послуг.

6.7. Відповідальність за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів та

пов'язані із цим зміни обсягу і строків Туру несе перевізник, відповідно до Правил міжнародних пасажирських

перевезень. Туроператор/ Турагент не несе відповідальності за збитки, спричинені туристу у випадку відміни

рейсу перевізником, зміни часу відправлення/прибуття транспортних засобів перевізника, а також пов’язані з

цим зміни програми туру. Всі претензії, позови, пов‘язані з неналежним наданням транспортних послуг,

ненаданням транспортних послуг або їх затримка, що призвело до збитків пред’являються безпосередньо

перевізникам у відповідності з Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу.

6.8. Сторони цього договору усвідомлюють та погоджуються, що Туроператор діє, як агент від компаній

перевізників та надавачів готельних послуг і виступає, як посередник між Туристом та вказаними надавачами

послуг без набуття для себе зобов‘язань виступати як надавач готельних та/або послуг з авіаперевезення. До

зазначеного пункту не застосовується положення вимог п.2. статті 903 Цивільного Кодексу України.

7. Відповідальність сторін.

7.1. Турист має право відмовитись від виконання даного Договору, за умови оплати Туроператору

(безпосередньо або через Турагента) фактично понесених ним витрат за послуги, надані до цього повідомлення,

не пізніше дати початку туру. Заява про відмову Туриста від надання туристичних послуг в письмовій формі

приймається Туроператором через Турагента до виконання з дня отримання такої заяви.

7.2. У випадку відмови від виконання даного Договору, у тому числі внаслідок відмови посольства країни

відвідування у видачі візи туристу (надалі по тексту – відмова) Турист сплачує Туроператору через Турагента

штраф в наступних розмірах:

- за відмову від поїздки в терміни 30-21 день до початку подорожі - 15% загальної вартості туристичних

послуг;

- за відмову від поїздки в терміни 20-15 днів до початку подорожі - 50% загальної вартості туристичних

послуг;

- за відмову від поїздки в терміни 14-8 днів до початку подорожі – 85 % загальної вартості туристичних

послуг;

- за відмову від поїздки в терміни 7-1 день до початку подорожі – 100 % загальної вартості туристичних

послуг;

- при відмові від поїздки, що припадає на високий сезон - 100% вартості туристичних послуг;

- при відмові від замовлення, по акції «раннє бронювання», або по інших акціях, якщо таке положення

було зазначене в умовах проведення акції - 100% вартості туристичних послуг;

Сторони погодили та встановили, що строк та термін високого сезону встановлюється Туроператором

самостійно, інформація про зазначений сезон доноситься Туроператором через Турагента до Туриста у зручній

для Туроператора формі, зокрема на сайті http://joinup.ua/.

Наведений розмір витрат може бути змінено. Розмір виплат, що зобов’язаний сплатити Турист, залежить

від домовленостей Туроператора з партнером по організації туру. Якщо партнером Туроператора встановлений

інший розмір витрат, ніж передбачений умовами даного договору, Турист зобов’язаний сплатити вказані

витрати, визначені партнером, з урахуванням інших положень даного договору. Для з’ясування розміру

7

можливих витрат Турист має право здійснювати запити до Турагента, який в свою чергу зобов’язаний

повідомити Туриста про можливі витрати, кожного із партнерів Туроператора по туру.

* Туроператор через Турагента виставляє Туристу на суму витрат рахунок, який Турист повинен

сплатити впродовж двох банківських днів з моменту виставлення такого рахунку Туроператором через

Турагента.

* У випадку відмови Посольства в наданні візи, Туроператор через Турагента здійснює всі можливі дії для

повернення платежів за винятком фактично понесених витрат за послуги надані Турагентом (Туроператором).

* Візовий збір сплачений в Посольство (Консульство) за розглядання питання про видачу візи не

повертаються незалежно від результатів розглядання документів або строків ануляції.

* Турист зобов’язаний з’явитися до представництва держави, яке надало йому туристичну візу з умовою

явки упродовж 15 днів після повернення в Україну. За невиконання зазначеного обов’язку Турист сплачує

Турагенту штраф у розмірі, еквівалентному 1000 євро.

* У випадку надання Туристом завідомо неправдивих та/або сфальсифікованих документів для отримання візи,

Турист зобов’язується сплатити Туроператору (безпосередньо або через Турагента) штраф у розмірі вартості

туристичного продукту для такого Туриста.

7.3. Турист несе відповідальність за пошкодження ним майна або здійснення протиправних дій пiд час

поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

7.4. При анулюванні турів що припадають на Високий сезон, акційні пропозиції, державні свята, у періоди

виставок, ярмарок, а також при зміні прізвищ в документах, Турист зобов’язаний відшкодувати збитки

Туроператора/Турагента у розмірі 100% вартості туру, незалежно від строків відмови.

7.5. У випадку, якщо Туроператором/Турагентом авіаквитки заброньовані або виписані по спеціальному

(блочному/тур пакетному/туроператорському) тарифу авіакомпанії, 100% штраф від вартості квитків

незалежно від строків відмови. При цьому слід мати на увазі, що вартість авіаквитків на чартерні рейси, а також

вартість авіаквитків на регулярні рейси, які продані по тарифам перевізника є таким, що не повертаються.

7.6. У випадку порушення Туристом, який використовує туристичні послуги Туроператора, діючих

правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення

правил проживання в готелі, порушення правил перетину кордону та неповернення в країну постійного місце

проживання, після закінчення надання Туроператором туристичного обслуговування або недотримання

законодавства країни перебування, штрафи стягуються з Туриста в розмірах, передбачених відповідними

правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування та іншими уповноваженими органами.

Туроператор в даному випадку відповідальності не несе.

7.7. Турист несе відповідальність за використання Ваучера, страхового поліса та інших документів.

7.8. Туроператор/Турагент не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів

Туристів протягом усього періоду перебування у подорожі.

7.9. Туроператор/Турагент не несе відповідальності перед Туристом у випадках: виникнення форс -

мажорних обставин, визначених Договором, а також таких обставин, при яких виконання Замовлення виявиться

неможливим; відмови конкретного консульства/дипломатичної установи іноземної держави у видачі Туристу

візи/дозволу на в’їзд/виїзд (про що Турагент невідкладно інформує Туриста, але не пізніше ніж за 48 годин з

моменту, коли про це стало відомо Туроператору та Турагенту); в разі невчасного та/або неповного подання

Туристом Турагенту для подальшого надання Туроператору необхідних для оформлення Туристичного продукту

документів; в разі подання Туристом іншій Стороні неправдивих та/або завідомо неправдивих даних та

інформації щодо себе, та/або підроблених чи не чинних документів; в разі, якщо Турагенту чи Туроператору

стане відомо про придбання Туристом Туристичного продукту з метою, відмінною від туризму (тобто з метою

влаштування на оплачувану роботу за кордоном, метою прохання про політичний притулок, тощо), і Турагент та

Туроператор зможуть мотивувати і довести це шляхами, не забороненими чинним законодавством;

7.10. Туроператор/Турагент не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за

оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не

скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує витрати, що виходять за

межі послуг, обумовлених цим Договором.

7. 11. У випадку одночасного настання таких обставин:

- відсутність Ануляції при наявності порушення зобов’язань згідно цього Договору;

- відсутність оплати Туристом Турпродукта згідно пункту 5.1. цього Договору;

- неявка туриста на рейс;

на Туриста накладається штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від загальної вартості Турпродукта.

7.12. Туроператор не володіє інформацією про плани проведення на території готелю або прилеглої до

готелю території в країні перебування будівельних та ремонтних робіт, що здійснюються за рішенням

адміністрації готелю або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними особами відповідно та

не несе відповідальності за будь-які незручності, що завдані Туристу в зв’язку з цим.

7.13. Туроператор не несе відповідальність в разі, якщо Турист не скористався туристичним продуктом

або спожив його не повністю з причин, що не залежать від Туроператора, а саме: відмову консульської установи у

видачі візи або, якщо візу було отримано пізніше ніж дата вильоту, також відповідальність для Туроператора

відсутня в разі скасування, заміни, перенесення, затримка авіарейсу та/або наземного трансферу в зв‘язку із чим

Турист не скористався турпродуктом та/або отримав його неповністю. Будь які причини, обставини в наслідок

8

яких Туристом послуга спожита та/або спожита не повно не створює зобов‘язання для Туроператора, якщо ці

причини/обставини не залежали від останнього.

7.14. В разі настання обставин передбачених в п.7.13. кошти за отриманий туристичний продукт

поверненню не підлягають.

7.15. Туроператор/Турагент має право на притримання виконання взятих на себе за даним Договором

зобов’язань, у випадку якщо Турист оплатив туристичний продукт не в повному розмірі або порушив інші

зобов’язання по даному Договору.

7.16. Туроператор не несе відповідальності за якість наданих послуг у випадку їх замовлення Туристами

у країні перебування послуг у третіх осіб (наприклад придбання екскурсійного обслуговування у сторонніх осіб,

тощо).

7.17. Можливість відшкодування моральної шкоди стосовно всіх правовідносин, що виникають згідно з даним

Договором, виключається.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі претензії Туриста з питань обслуговування за кордоном або на території України приймаються до

розгляду в письмовому вигляді, за наявності Акту, підписаного представником приймаючої сторони в країні

перебування Туриста протягом 14 днів з моменту закінчення туру. Претензія повинна бути оформлена в

письмовому вигляді в двох примірниках з документальним підтвердженням обставин, викладених у претензії.

8.2. Претензії, подані чи заявлені Туристом з порушенням п. 8.1. даного Договору, Туроператором до

розгляду не приймаються.

8.3. Туроператор/Турагент не приймає претензії та не несе відповідальності по претензіям, що пов’язані

з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа,

несправності в роботі кондиціонера, висока вартість додаткових послуг, відключення води та

електропостачання, прибирання кімнат та території, ненадійне підключення до мережі Інтернет т. і.).

Туроператор не володіє інформацією про можливі плани адміністрації готелів щодо проведення будівельних та

ремонтних робіт в курортній зоні.

8.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, включаючи розгляд претензій,

вирішуються відповідно до положень цієї статті, і перш за все - шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо

розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, спірне питання передається до суду згідно із

підсудністю і підвідомчістю такого спору, що передбачено чинним законодавством України.

8.5. Сторони не звільняються від виконання своїх зобов'язань за цим Договором як за наявністю будьякого спору, розбіжностей чи претензій, так і за умови передачі спірного питання на судовий розгляд згідно з

цим Договором.

9. Форс мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобовязань, передбачених

Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме: повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні

явища природи, що віднесені в даній місцевості до розряду стихійних; лісові пожежі, вибухи, виходи з ладу чи

ушкодження транспортних засобів; страйк, саботаж, локаут, оголошена чи неоголошена війна, революція, масові

безладдя, терористичних актів, аварій і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання

умов даного Договору; несприятливі погодні умови, що не є стихійними явищами, але які приводять до

неможливості надання послуг в повному обсязі та належної якості, прийняття державними органами

нормативних актів, що призвели до неможливості належного виконання сторонами зобов’язань, які вони взяли

на себе відповідно до умов даного Договору; інших подій в країні перебування чи регіоні, що несуть в собі загрозу

життю, здоров’ю та особистій безпеці туристам, а також інших обставин , які не залежать від волі сторін.

9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії

форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання, можливу

тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних

обставин відповідними документами (довідками торгово-промислової палати і т.д.).

9.3. При настанні будь-якої вищевказаної форс-мажорної обставини, за згодою сторін, дія чинного

Договору або подовжується, або переноситься, або припиняється.

10. Термін дії Договору

10.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до закінчення терміну Туру. В частині

фінансових взаємовідносин діє до моменту повного розрахунку сторін по Договору.

10.2. Договір може бути розірваний достроково, з ініціативи однієї із сторін, але не раніше дати

проведення усіх взаєморозрахунків.

10.3. Дія даного Договору припиняється в такому разі:

а) достроково за взаємною згодою Сторін;

б) достроково з ініціативи однієї із Сторін в порядку, передбаченому цим Договором;

в) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.4. Внесення змін та доповнень до договору:

10.4.1. Зміни до цього договору вносяться за згодою сторін, водночас Сторони погодили, що Туроператор

вправі змінити суттєві умови договору, зокрема дати здійснення авіаперевезення, зміну готелю, тощо.

Погодження з боку Туриста зміни умов договору свідчить споживання Туристом іншої та/або заміненої послуги.

11. Заключні положення

9

11.1. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу,

по одному для кожної із Сторін.

11.2. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», а також мети обробки

персональних даних, яка виходить з положень установчих документів Туроператора і Турагента, Закону України

«Про туризм» - надання туристичних послуг, Турист надає свою добровільну згоду на збір та використання його

персональних даних Туроператором і Турагентом для виконання умов даного Договору.

11.3. Сторонам, що підписали цей Договір, зрозумілі умови Договору.

11.4. Підписанням цього договору Турист підтверджує факт надання йому всієї необхідної інформації для

здійснення туристичної подорожі.

11.5. З моменту підписання цього Договору, всі попередні усні або письмові домовленості Сторін, що так

чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу та не можуть братися до уваги при тлумаченні

умов цього Договору.

11.6. У випадках, не передбачених даним Договором про надання туристичних послуг, сторони

керуються положеннями чинного законодавства України, зокрема – Цивільним кодексом України, Законом

України «Про захист прав споживачів» та Законом України «Про туризм».

Я_________________________________________________________ (ПІП Туриста) ознайомлений з умовами Страхування

фінансових збитків внаслідок відміни подорожі за кордон або зміни строків перебування за кордоном

та підтверджую, що відмовляюсь від будь-яких претензій до Туроператора у разі настання страхового

випадку, що передбачаються умовами даного страхування.

________________________________________________

(підпис Туриста)

Я_________________________________________________________ (ПІП Туриста) отримав від Турагента всю інформацію

та перелік необхідних документів для перетину кордону, в тому числі для осіб від імені яких дію

(включаючи малолітніх/неповнолітніх) за усним дорученням, з метою здійснення туристичної

подорожі.

Дана інформація донесена Агентом доступно та зрозуміло.

Наявність даних документів, до початку здійснення туристичної подорожі, підтверджую.

Відмовляюсь від будь-яких претензій до Туроператора, у разі відмови в перетині кордону у зв’язку

з відсутність необхідних документів.

________________________________________________

(підпис Туриста)

12. Реквізити та підписи сторін

Турагент: Турист:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Ф.І.О.______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Адреса реєстрації:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________/___________________ ______________________/______________________

ДОГОВІР № _______

на туристичне обслуговування

м. __________________ «____» ___________20___р.


____________________________________________________________________, назване у подальшому «Турагент» (розмір фінансової гарантії відповідальності Турагента складає еквівалент суми ___________ Євро, яка надана _____________________________________, згідно Договору про надання банківської гарантії виконання зобов’язань №_________ від ____________20__ р.), в особі _______________________________________, що діє на підставі __________________, який діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» (адреса: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203,2А, група нежилих прим.№53,офіс № 1, тел. (044) 591 1 591, ліцензія на право заняття туроператорською діяльністю Серія AГ № 581096 від 17 травня 2012 року, розмір фінансової гарантії відповідальності Туроператора складає еквівалент суми 20 000,00 Євро, яка надана ПАТ «Кредит Європа банк», адреса банка: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова 2, згідно Договору про надання банківської гарантії № 448 від 16.10.2019 р., який діє по дорученню і за рахунок іноземного туроператора «Anex Tourism Worldwide dmcc» (PO box: 392873, Swiss Tower Unit:2101 Plot No:903 Cluster Y, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates), на підставі Договору №______А/1__ від «___»________ 201__р., з одного боку та _________________________________________________________________________________________________________________, названий у подальшому «Турист», з другого боку, названі в подальшому «Сторони», уклали даний Договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Турагент зобов’язується відповідно до замовлення Туриста й особам, що слідують з ним, забезпечити надання комплексу туристичних послуг (туристичний продукт) Туристу, а Турист зобов’язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити їх.

1.2. Турист здійснює вибір туристичних послуг із запропонованих Турагентом на свій розсуд і за своїм побажанням.

1.3. Турагент/Туроператор виступає як посередник між Туристом, з одного боку, і транспортними, страховими компаніями, готелями й іншими підприємствами, установами, з іншого боку. По угодах, оформлених Турагентом, Турист набуває прав та обов’язків, навіть якщо Турагент/Туроператор і був названий в угоді, чи вступив у безпосередні відносини по виконанню угоди, зробивши юридичні дії (оплати, оформлення документів і т.д.).

2. УМОВИ ТА СТРОКИ ТУРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ (ЗАМОВЛЕННЯ)

2.1. Туристична подорож здійснюється у складі (вказуються кількість туристів та відомості про них; при подорожі туриста/ів з дітьми, дата народження дитини вказується обов’язково): ____________________________________________________________


1.__________________________

прізвище

2.__________________________

прізвище

3.__________________________

прізвище

4.__________________________

прізвище_________________

ім’я

_________________

ім’я

_________________

ім’я

_________________

ім’я_________________

дата народження

_________________

дата народження

_________________

дата народження

_________________

дата народження_________________

громадянство

_________________

громадянство

_________________

громадянство

_________________

громадянство__________________

паспорт: серія, номер

__________________

паспорт: серія, номер

__________________

паспорт: серія, номер

__________________

паспорт: серія, номер

2.2. Країна та місце призначення: ________________________________________________________________________________

2.3. Термін подорожі: з «_______» __________________ 20____ р. по «_______»__________________ 20____ р.


2.4. Транспортне обслуговування*:

2.4.1. Вид транспортного засобу (літак, потяг, автобус, автомобіль, інше):___________________________________________________;

2.4.2. Категорія транспортного засобу (перший клас, економ клас, інше):____________________________________________________;

2.4.3. Маршрут (дата, час місце відправлення та повернення, проміжних зупинок і транспортних сполучень):________________________________________________________________________________________________________;


2.5. Розміщення в готелі або інших аналогічних засоби розміщення (в т.ч. транзитне):

2.5.1.Назва готелю:___________________________________________________________________________________________________;

2.5.2.Категорія готелю:________________________________________________________________________________________________;

2.5.3.Тип номеру:_____________________________________________________________________________________________________;

2.5.4.Місце розташування готелю:_______________________________________________________________________________________;

2.5.5. Строк та порядок оплати готельного обслуговування в разі обрання подорожі за системою «Рулетка», вказується назва «Roulette» та категорія без назви готелю):­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________________________________;


2.6. Поселення до готелю** «______»________________ 20____ р. Виселення з готелю** «_____»_______________ 20____ р.


2.7. Трансфер: ________________________________________Харчування: ______________ Страховик:____________________________

(VIP, індивідуальний, груповий, без трансферу, між готелями) (NO, BB, HB, AI, UAI, інше)

2.8. Додаткові або інші умови подорожі, додаткові послуги (побажання***): ___________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________


2.9. Програма туристичного обслуговування, види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені до вартості туристичного продукту ________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________

2.10. Інші суб'єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту (у тому числі приймаюча сторона): _____________________________________________________________________________________________________________

(вказується: їх місцезнаходження та реквізити)

__________________________________________________________________________________________________

* Графік руху за маршрутом, аеропорт, дату та час вильоту, тип літака або інші характеристики можуть буди змінені Туроператором.

** Поселення та виселення з готелю (звільнення номеру) здійснюється в залежності від часу вильоту літака та з урахуванням розрахункової години, передбаченої готелем за місцевим часом. Турист самостійно сплачує всі витрати, що виникли внаслідок порушення ним розрахункової години.

*** Додаткові побажання приймаються, але не гарантуються.

3. ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

3.1. Загальна вартість туристичних послуг, замовлених Туристом становить:

_____________________________________________________________________________________________________________

(цифрами та прописом)

3.2. Оплата Турпродукту може бути проведена фізичними чи юридичними особами у будь-якій формі, що не суперечить чинному законодавству України. Оплату Турпродукту Турист може здійснити самостійно на розрахунковий рахунок Туроператора. Оплата туристом вартості витрат відповідно до п. 6.1. цього Договору проводиться у безготівковій формі.

3.3. У випадку несплати або неповної оплати Туристом вартості туристичних послуг у строки, передбачені п. 5.2.1. Договору, Турагент/Туроператор має право відмовити Туристу в наданні туристичних послуг, при цьому Турист відшкодовує Турагенту/Туроператору фактично понесені витрати по бронюванню і оформленню туру.

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Турагент/Туроператор має право:

4.1.1. Внести зміни у зміст туру та графік руху за маршрутом; змінити аеропорт, дату та час вильоту, тип літака або інші характеристики Турпродукту. У випадку, якщо Турист скористався запропонованими йому альтернативними послугами, послуги за Договором вважаються наданими належним чином.

4.1.2. Змінити вартість туристичного продукту, погодженої Сторонами, при цьому перевищення ціни туристичного продукту не повинно бути більше ніж 5% від його первісної ціни. У разі перевищення ціни туристичного продукту більше ніж 5% первісної ціни турист має право відмовитися від виконання договору, а Турагент зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.

4.1.3. Замінити замовлений готель або інший об’єкт розміщення на інший готель або інший об’єкт розміщення за умови, що новий готель (об’єкт розміщення) буде аналогічного або вищого класу, в будь-якій місцевості, незалежно від попередніх домовленостей (в тому числі і під час туру),якщо інше не буде окремо погоджено сторонами.. Категорія готелю визначається офіційними органами країни розташування готелю. В цьому випадку, обов’язки Турагента з розміщення Туриста вважаються виконаними і Турист не має права на пред’явлення будь-яких претензій щодо умов його розташування та оплати.

4.1.4. Розірвати даний Договір без відшкодування Туристу матеріальних і моральних збитків, у випадку не оформлення в’їзних віз Туристу Посольством країни слідування.

4.1.5. Відмовити в наданні туристичних послуг, в разі неповної або несвоєчасної оплати туру. В даному випадку для Туриста настають наслідки передбачені п. 6.1 Договору.

4.2. Турист має право:

4.2.1. Отримати туристичні послуги, а також отримувати інформацію, консультації протягом туристичної подорожі.

4.2.2. Відмовитися від замовленого Турпродукту, при цьому сплативши Турагенту/Туроператору реально понесені останніми витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань за даним Договором. Заява про відмову Туриста від туристичних послуг в письмовій формі приймається Турагентом до виконання з дня отримання такої заяви. В даному випадку для Туриста настають наслідки передбачені п. 6.1 Договору.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Турагент зобов’язується:

5.1.1.Надати Туристу повну та достовірну інформацію, передбачену чинним законодавством України та зокрема ст.191,20 Закону України «Про туризм», та додатково:

- про місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування;

- про характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид (наприклад літак, потяг, автобус та інше) і категорію (перший клас, економ клас та інше);

- про час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, яке споживач (турист) займатиме в певному виді транспортного засобу;

- про характеристику готелів та інших об`єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, строки і порядок оплати готельного обслуговування;

- про ціну (вартість) туристичних послуг;

-про будь-які зміни у туристичному обслуговуванні;

- про медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів у країні (місці) тимчасового перебування;

- про місцезнаходження туроператора, поштові реквізити, контактний телефон, копію ліцензії та інше;

- про види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;

- про стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;

- про адресу для направлення скарг і претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі;

- про умови обов'язкового та добровільного страхування туристів;

- про правила в`їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там.

5.1.2. Забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до п. 2 Договору.

5.1.3. Організувати оформлення документів.

5.1.4. Забезпечити Туриста необхідними документами: ваучерами, страховими полісами (пам’яткою), авіаквитками на авіарейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаними у п. 2 Договору.

5.1.5. Негайно інформувати Туриста про зміни в замовлених послугах, при їх наявності не пізніше ніж через один день з дня, коли Туроператор повідомив Турагента про зміну обставин, якими сторони керувалися під час укладання договору.

5.1.6. Перевіряти у Туриста наявність та правильність оформлення необхідних паспортних та візових документів. Попереджувати про основні вимоги до оформлення в'їзних/виїзних документів, строки, порядок оформлення. Повідомляти про правила в’їзду та виїзду з країни перебування.

5.1.7. Довести до відома Туристів, що строк дії договору страхування починається з дати останніх підтверджених змін до Турпродукту та повної його оплати Турагентом.

5.1.8. Турагент зобов`язується отримати від Туриста та надати Туроператору достовірні відомості щодо номера телефону Туриста, з метою забезбечення своєчасного інформування Туриста.

5.2. Турист зобов’язується:

5.2.1. Оплатити вартість туристичного продукту протягом _________ днів (годин) з моменту підписання даного Договору.

5.2.2. Своєчасно надати документи, які необхідні для оформлення поїздки (Туру). Документи повинні бути оформлені у встановленому законодавством порядку і надані Турагенту не пізніше, ніж за ____ днів до початку подорожі. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за правильність оформлення закордонного паспорту Туриста.

5.2.3. Прибути до аеропорту за три години до офіційно повідомленого часу вильоту літака та на передодні вильоту перевіряти час виїзду зворотнього трансферу з готелю до аеропорту.

5.2.4. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних, митних правил та правил в’їзду/виїзду до/з країни тимчасового перебування, санітарних правил; поважати звичаї, традиції місцевого населення, політичний та соціальний лад країни перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; не порушувати права та законні інтереси інших громадян; дотримуватись правил поведінки на борту літака, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.

5.2.5. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо віза не була оформлена заздалегідь.

5.2.6. У випадку виникнення у Туриста претензій, щодо якості послуг які надаються, Турист зобов’язаний негайно в письмовій формі надати претензію представнику сторони, яка приймає, та повідомити про це Турагента протягом доби. Усі пред¢явлені претензії Туристів повинні містити: прізвище, ім'я та по-батькові Туриста, період і місце його перебування, а також супроводжуватися актом, складеним Туристом, уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреним підписом представника Туроператора в країні перебування. Претензії повинні бути направлені Туроператору не пізніше 14 календарних днів із дня закінчення Туру. Разом з претензією Туроператору надається копія Договору Турагента з Туристом, інші документи, що мають відношення до інциденту.

5.2.7. Надати достовірні дані про порушення законодавства, митного та візового режиму, якщо такі мали місце в минулому. В разі виникнення негативних наслідків з причини надання недостовірних, недійсних, невірно оформлених та підроблених даних чи документів і виникнення в зв’язку з цим матеріальних збитків Турагента/Туроператора, Турист компенсує всі понесені збитки.

5.2.8. Самостійно сплачувати додаткові послуги, що обрані ним (Туристом) за власним бажанням: транспортні послуги (не передбачені умовами договору), обслуговування за кордоном України (не передбачене умовами договору), а також інші послуги, що не передбачені умовами Договору в місцях проживання та перебування.

5.2.9. Повернутися до України в терміни, передбачені умовами туру та чинною візою.

5.2.10. Виконувати умови та правила, передбачені цим Договором.

5.2.11. Під час здійснення туристичної подорожі, дотримуватись правил особистої безпеки та збереження особистого майна.

5.2.12. Пройти профілактику у відповідності до міжнародних медичних вимог, в разі здійснення подорожі до країни (місця) тимчасового перебування, в якій існує високий ризик захворювання на інфекційну хворобу.

5.2.13. У випадку відмови від цього Договору до початку поїздки сплатити Турагенту грошові кошти згідно з п.4.2.2. цього Договору.

5.2.14. Відшкодувати Турагенту/Туроператору збитки, заподіяні своїми неправомірними діями, у тому числі, але не обмежуючись:

- через порушення, пов’язані з неналежним оформленням документів для перетину Державного кордону України;

- через порушення Туристом візового режиму в країні перебування, виплатити Турагенту/Туроператору штрафні санкції імміграційних служб країни перебування Туриста і всі можливі витрати по його депортації.

5.2.15. Надати достовірну інформацію щодо номеру телефону, з метою забезпечення своєчасного інформування.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За відмову Туриста від Турпродукту (частково або повністю) з будь-яких причин, Турист зобов’язується сплатити Турагенту, Туроператору фактично зазнані витрати за послуги, понесені у зв’язку з виконанням підтвердженого замовлення Туриста. Туроператор, Турагент повідомляє суму понесених витрат у письмовій формі за допомогою електронного або факсимільного зв’язку, за вимогою. Сторони домовились, що підтвердженням фактично зазнаних витрати за послуги, понесені у зв’язку з виконанням підтвердженого замовлення Турпродукту Туроператора, є довідка Туроператора із зазначенням загальної суми витрат та/або Акт про реалізацію послуг та/або документ іноземного туроператора.

6.2. Якщо до складу Туру входить в’їзна віза то, на доповнення до п. 6.1, настає додаткова відповідальність за відмову від Туру:

- якщо документи Туриста не надавались до посольства, вартість послуг з оформлення візи повертається в повному обсязі;

- якщо до моменту відмови від туру віза проставлена в паспорті, вартість фактичних витрат з її оформлення не повертається.

6.3. Зміна умов Туру за ініціативою Туриста після його сплати, а також несвоєчасне надання Туристом Турагенту необхідних документів прирівнюється до відмови від туру і породжує наслідки, передбачені п.6.1 даного Договору.

6.4. Турагент/Туроператор не розглядає претензії Туриста що до якості наданих послуг та/або невідповідності наданого Турпродукту сподіванням Туристів та/або відповідно за незадоволення від наданих послуг, що ґрунтуються на суб'єктивній оцінці Туриста цих послуг, а також за відсутності відповідних записів у туристичному ваучері, оскільки уява кожної конкретної особи носить особистий та суб’єктивний характер і не може відповідати загальноприйнятим нормам у тому числі затвердженим законодавством відповідної країни.

6.5. Турист несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

6.6. Турагент/Туроператор не несе відповідальності та не сплачує будь-які компенсації за можливі порушення та дії, які не належать до його компетенції, а саме:

- за зміну розкладу, відміну, затримку авіарейсу, заміну літака одного типу на інший, закриття аеропортів, з метеорологічних, технічних та інших причин, що призвело до зміни програми Туру, за транспортне перевезення Туриста, збереження документів та особистих речей Туриста, втрату або псування багажу під час перевезення. В даному випадку відповідальність за вищевикладене несе Перевізник. Взаємовідносини між пасажиром (Туристом) та Перевізником регулюються договором на перевезення, підтвердженням якого є виданий Туристу квиток, згідно чинного законодавства України;

- за неможливість здійснення Туристом подорожі, перенесення її на більш пізніші терміни, призупинення подорожі, шкоду, що викликана діями консульської, митної та імміграційної служб України та зарубіжних країн;

- відшкодування витрат при настанні страхових випадків, що передбачені договором страхування. При настанні страхового випадку Турист зобов’язаний діяти у відповідності до інструкції, яка викладена у страховому полісі (пам’ятці);

- за готельне обслуговування (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат і території та таке інше) та негативні наслідки споживчих послуг, самостійно придбаних туристом у будь-яких суб’єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку туриста.

6.7. Турагент/Туроператор не приймає претензії та не несе відповідальності по претензіях, які пов’язані з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат і території та таке інше) та негативними наслідками споживчих послуг, самостійно придбання туристом у будь-яких суб’єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку туриста.

6.8. У випадку порушення Туристом програми обслуговування, норм та правил поведінки в країні перебування, правил митного та прикордонного контролю, правил поведінки на борту літака, транспортних перевезень (порушення правопорядку у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння), а також порушення інших загальноприйнятих правил поведінки, що стало причиною зняття Туриста з рейсу, затримки компетентними органами, доставлення (перебування) Туриста до (в) медичних закладів країни перебування, з вищевказаних причин, що призвело до додаткових матеріальних витрат Туриста, Турагент/Туроператор не несе відповідальності, вартість Туру не повертається, будь-які інші компенсації не виплачуються.

6.9. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, винна Сторона сплачує іншій Стороні завдані цим, документально підтверджені збитки.

6.10. У випадку анулювання подорожі з вини Турагента Туристу повертається повна вартість сплачених останнім послуг протягом 60 днів.

6.11. Турагент/Туроператор не несе відповідальності по відшкодуванню матеріальних затрат Туриста за сплачені туристичні послуги, якщо Турист під час туристичної подорожі, керуючись особистими інтересами, не скористався всіма або частиною наданих Турагентом туристичних послуг, достроково припинив термін перебування в Турі.

6.12. Турагент/Туроператор (сторона яка приймає Туриста в країні тимчасового перебування), не несуть відповідальності за втрату, пропажу цінностей, документів, особистих речей Туриста під час здійснення туристичної подорожі.

6.13. Турист, що підписав Договір, представляє інтереси всіх туристів, про яких зроблене замовлення, несе відповідальність перед Турагентом та цими туристами, за вибір послуг, правильність повідомлених даних, своєчасну оплату послуг та виплату витрат, в разі відмови від подорожі.

6.14. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за рішення (дії) прикордонних, митних служб країн, через (до) які (яких) подорожує Турист, а також інших установ щодо неможливості в’їзду Туриста або осіб що подорожують разом з ним, відповідно до умов цього Договору та заявки, на територію цих країн. В даному випадку Турист самостійно сплачує витрати пов’язані з депортацією (вартість транспортного перевезення, адміністративні штрафи, пеня та інші платежі). Будь-які компенсації не виплачуються.

6.15. У випадку відмови в’їзду на територію країни туристичної подорожі одному із туристів, що подорожує групою, відповідно до умов цього Договору з причин передбачених п. 6.13 Договору, Договір не припиняється для інших туристів в групі (такі туристи продовжують подорож відповідно до умов Договору). В даному випадку претензії на дії відповідних органів країн подорожі для розгляду не приймаються, компенсації не виплачуються.

6.16. Турагент не несе відповідальності за неналежне виконання умов Договору, якщо це сталося внаслідок надання Туристом Турагенту документів та недостовірних відомостей (неповнота, недостовірність, неправильність оформлення документів та ін.).

6.17. У випадку невиїзду Туриста внаслідок втрати документів, запізнення на рейс на початку та в кінці туристичної подорожі з причин особистого характеру та ін., Турагент/Туроператор не несе відповідальності і компенсації не сплачує.

6.18. Турагент/Туроператор не несе відповідальність за будь-які незручності, завдані Туристу в зв'язку з проведенням на території країни перебування будівельних та ремонтних робіт, які відбуваються за рішенням або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними особами.

6.19. При порушенні Туристом Правил перевезення пасажирів та багажу, до нього (Туриста) застосовуються штрафні санкції передбачені Перевізником.

6.20. Зміна або заміна будь-яких даних Туриста тягне за собою зміну умов попереднього бронювання (вартість туру й т.п.). У випадку внесення будь-яких змін до документів, виправлення неточностей у записах документах Туриста, останній погоджується з усіма додатковими оплатами.

6.21. У випадку невиконання зобов'язань по оплаті Туру (п. 5.2.1) Турист зобов'язаний сплатити Турагенту пеню в розмірі 0.3% від вартості Туру (п. 3.1), за кожен день прострочки платежу до моменту сплати.

6.22. Турагент не несе відповідальність за підвищення вартості авіаквитків та зобов’язується інформувати Туриста про зміну вартості авіаквитків, відразу після отримання інформації від Туроператора.

6.2.3. У разі неможливості встановити зв`язок з Туристом за наданим Турагентом номером телефону Туриста, Турагент особисто відповідає за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування Туриста.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно чинного законодавства України.

7.2. У випадку визнання претензій Туриста та відшкодування йому з боку Турагента спричиненої шкоди, Турист підписує відповідні фінансові документи про це, а також письмову заяву про відмову від пред’явлення майнових та інших претензій до Турагента.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Заміна готелю або номеру за власним бажанням Туриста може бути здійснена тільки за додаткову плату.

8.2. В разі задоволення претензій з якими звертається Турист в країні перебування, відповідно до п. 5.2.6, шляхом надання альтернативних послуг, і турист ними скористався, то вважається що Турагент/Туроператор і сторона, яка приймає, виконали свої зобов’язання належним чином і претензії по тому ж самому питанню до розгляду не приймаються.

8.3. Претензії та заяви Турагент приймає безпосередньо від особи, що підписала Договір.

8.4. Претензії стосовно клімату, місцевих традицій, тривалості авіаперельоту до розгляду не приймаються.

8.5. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках Турист пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі (пам’ятці).

8.6. Адміністрація готелів країни перебування може тимчасово змінювати склад устаткування номерів, змінювати харчування, особливо на початку та в кінці сезону. Деякі розваги, що рекламуються, враховуючи використання спортивного устаткування, можуть бути оплатними. Устаткування, що зображене на рекламних фотографіях, необов’язково може бути в наявності протягом сезону. Турагент/Туроператор не володіє інформацією про можливі плани адміністрації готелів щодо проведення будівельних та ремонтних робіт в курортній зоні.

8.7. Квитки, які придбані за чартерною програмою поверненню не підлягають.

8.8. Для зміни зворотної дати вильоту за чартерною програмою Турист має звернутись до гіда в країні перебування за придбанням нового квитка на іншу дату вильоту. Вартість невикористаного квитка не повертається.

8.9. Зміна умов Туру тягне за собою скасування попереднього замовлення та подання нового. В даному випадку Турист сплачує витрати передбачений п. 6.1 Договору.

8.10. Підписанням даного договору Турист, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує та надає Туроператору та Турагенту згоду на обробку його персональних даних (та персональних даних будь-яких фізичних осіб, що слідують з ним), які були або будуть передані Туроператору та Турагенту у зв’язку або на виконання даного договору та замовлення туру. Турист засвідчує і гарантує , що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Туроператору та Турагенту для їх подальшої обробки з метою організації та надання Туристу будь-яких туристичних послуг, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Туроператором та Турагентом персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із захистом прав Туроператора та Турагента за ними, або якщо це необхідно для реалізації Туроператором та Турагентом прав та обов’язків, передбачених законом.

Право визначення об’єму обробки персональних даних Турист надає Туроператору та Турагенту.

Турист звільняє Туроператора та Турагента від будь-якої відповідальності, у тому числі за будь-яку моральну шкоду, майнові збитки, неотриманні доходи (вигоду), завдані будь-яким особам внаслідок будь-яких суперечок, претензій, вимог або судових спорів щодо або у зв’язку з персональними даними. Турист приймає на себе повну відповідальність перед такими третіми особами, у тому числі за відшкодування збитків та шкоди.

Турист зобов’язується відшкодувати Туроператору та Турагенту будь-які майнові збитки, моральну шкоду, неотриманні доходи (вигоди), в т.ч. судові витрати та витрати на консультаційні послуги, що виникли внаслідок порушення Туристом зазначених вище засвідчень і гарантій, або у разі задоволення судом позову до Туроператора та Турагента про відшкодування збитків або шкоду у зв’язку з переданими Туристом персональними даними.

Вищенаведені зобов’язання, засвідчення і гарантії є необмеженими строком, вони є безумовними і безвідкличними.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов¢язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:

- Повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи;

- Пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження комп’ютерної техніки, каналів зв’язку, транспортних засобів;

- Страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору та унеможливлюють це;

- Оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;

- Законні чи незаконні дії органів державної влади.

9.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана протягом 24 годин в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

9.3. Належним доказом настання форс мажорних обставин та терміну їхньої дії є наявність довідки, виданої відповідними компетентними органами відповідної країни.

10.РОЗІРВАННЯ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Кожна зі сторін Договору може вимагати розірвання Договору або внесення змін та доповнень до нього в зв’язку з істотними змінами обставин, з яких вони виходили при укладенні Договору. Побажання Туриста щодо змін умов Туру, або про відмову від туру приймаються до розгляду в письмовій формі.

10.2. Турист вправі відмовитись від виконання Договору до початку туристичної подорожі за умови сплати Турагенту фактичних витрат в повному обсязі за послуги, які були надані до отримання повідомлення про відмову, а також сплати витрати у відповідності до п. 6.1 Договору.

10.3. Турагент вправі відмовитись від виконання Договору тільки за умови повного відшкодування Туристу вартості сплаченого ним Туру.

10.4. Турагент вправі розірвати Договір при невиконанні Туристом умов передбачених п. 5.2.1 Договору.

10.5. Всі зміни та доповнення до Договору укладаються в письмовій формі за взаємною згодою та підписами Сторін.

11.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Факт підписання Договору свідчить про те, що Турист до замовлення туристичних послуг та укладення договору на туристичне обслуговування отримав всю необхідну інформацію у доступній та наочній формі про організацію туристичного обслуговування за Договором, права, обов’язки та правила поведінки, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, порядок перевірки щодо часу рейсу, трансферу, а також правила перетину державних кордонів, митні правила України та країни тимчасового перебування, правила поведінки за кордоном, щодо туристичного обслуговування за Договором в повному обсязі, яка була надана у відповідності з вимогами Закону України «Про туризм», законодавства про захист прав споживачів.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до моменту виконання сторонами своїх зобов’язань.

12.2. Зобов’язання Турагента щодо виконання умов Договору виникає тільки після сплати Туристом вартості туристичного обслуговування в повному обсязі та надання всіх необхідних для оформлення туристичної подорожі документів та відомостей.

12.3. Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.


13. АДРЕСИ СТОРІН


ТУРАГЕНТ

ТУРИСТ

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Директор /________________/

(підпис)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Турист /____________________/

(підпис)

«Мною отримана вся необхідна інформація, передбачена законом України «Про туризм» та всі необхідні документи, для туристичної подорожі».

_____________________________________

(П.І.Б., підпис Туриста)

ДОГОВІР № (проставляється номер Заявки Турагента)

НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

м. ___________ «____» ___________201____(проставляється дата Заявки Турагента)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЗ ТУР» (м. Київ, вул. Червоноармійська, 63, оф. 2; ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність серія АВ, № 566448 від 04.02.2011р.; тел. (044) 495-55-05), надалі Туроператор від імені та за дорученням якого на підставі агентського договору № _________ від ______________р. укладає цей Договір _______________________________________________________________________________,в особі ______________________________________________________________, надалі Турагент з одного боку та гр-н(и) ________________________________________________________, надалі Турист(и), з другого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Туроператор відповідно до замовлення, поданого Туристом(тами) Турагенту (Додаток № 1 до цього Договору), за плату зобов’язується надати Туристу(там) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт, Турпродукт).

1.2*Туроператор виконує свої обов’язки перед Туристами, як перед солідарними кредиторами.

1.3*Туристи виконують свої обов’язки перед Туроператором, як солідарні боржники.

*пункти застосовуються у випадку укладення цього Договору з групою туристів


2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Туроператор зобов’язується:

2.1.1. Забронювати замовлені Туристом(тами) туристичні послуги та забезпечити його(їх) через Турагента необхідними документами, які посвідчують право Туриста(тів) на отримання туристичних послуг, наприклад, ваучер, страховий поліс, авіаквитки на авіарейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаним в замовленні. Передача Туристу(там) документів може здійснюватись в аеропорту вильоту представником Туроператора.

2.1.2. Надати Туристу(там) через Турагента інформацію, передбачену чинним законодавством України.

2.1.3. Протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з моменту відмови Туриста(тів) від цього Договору повернути йому(їм) грошові кошти, за виключенням сум, зазначених в п. 2.2.10 цього Договору.

Туроператор також повертає Туристу(там) через Турагента усі сплачені Туристом(тами) кошти протягом трьох банківських днів з моменту настання скасувальної обставини, визначеної у п. 6.2 цього Договору.

2.2. Турист(и) зобов’язується (ються):

2.2.1. Своєчасно надати документи, необхідні для оформлення поїздки (Туру): ______________________________________________________________________.

2.2.2. Оплатити Туроператору через Турагента до початку туру вартість замовленого туристичного продукту протягом _________________з моменту укладення цього Договору.

2.2.3. Не пізніше ніж за 2 (дві) години до часу вильоту (виїзду), якщо про інші строки не попередить Турагент, прибути на вказане Турагентом місце реєстрації. При перебуванні у турі дотримуватись вказівок гідів приймаючої сторони та повідомлень, розміщених в готелі на інформаційних стендах щодо часу вильоту (виїзду) рейсів та часу початку реєстрації.

2.2.4. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в’їзду/виїзду до/з країни тимчасового перебування; не порушувати громадський порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування. Правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там містяться на офіційному сайті туроператора www.tez-tour.com, у його каталогах, а також про них Туриста(тів) інформує Турагент. Підписанням цього договору Турист(и) підтверджує(ють), що він(вони) ознайомлений(і) з усіма зазначеними правилами.

2.2.5. Своєчасно, та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях перебування.

2.2.6. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо придбання візи у спрощений спосіб передбачено законодавством країни, до якої в’їжджає(ють) Турист(и).

2.2.7. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору повідомити про це Туроператора через Турагента не пізніше двох тижнів з моменту закінчення подорожі. При цьому до претензії повинен додаватись акт, складений Туристом(тами) та уповноваженим працівником організації, що надавала йому послуги та завірений підписом представника приймаючої сторони в країні перебування, копія цього Договору, копія документа про сплату Туристом(тами) вартості Турпродукту та інші матеріали, які підтверджують факт невідповідності умов туру умовам даного Договору. Відсутність претензії, поданої Туристом(тами) у зазначені строки, свідчить про належне виконання Туроператором зобов’язань за цим Договором.

2.2.8. При відмові Туриста(тів) від цього Договору повернути Турагенту Ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу(там) на отримання туристичних послуг.

2.2.9. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує(ють) Турист(и).

2.2.10. Відшкодувати Туроператору його витрати, пов’язані з відмовою Туриста(тів) від цього Договору до початку подорожі або при зміні замовлення. Відмовою Туриста(тів) від цього Договору, зокрема вважається, нездійснення ним(и) оплати вартості туристичного продукту в зазначений у п. 2.2.2 Договору строк. Зазначені витрати відповідно до укладених Туроператором угод з основними партнерами, які надають туристичні послуги для реалізації, складають:

Термін відмови туриста(тів) від Договору до початку подорожі

Сума, що підлягає стягненню з Туриста(тів) (витрати Туроператора)

Від 14 днів до 8 днів


- вартість авіаперевезення до країн, вїзд до яких для громадян України потребує попереднього оформлення візи;


Від 7 днів до 4 днів-30 (тридцять) відсотків від вартості Турпродукта*;Від 3 днів до 2 днів-50 (п'ятдесят) відсотків від вартості Турпродукта*;


Від 1дня і менше


-100 (сто) відсотків від вартості Турпродукта*.* Тут до вартості Турпродукта не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси. Турист(и) сплачує(ють) додатково вартість анульованих квитків на чартерні авіарейси та штрафи за ануляцію квитків на рейси регулярних авіаперевезень відповідно до умов тарифу, що застосовується авіаперевізником. Вартість авіаперевезення зазначена на сайті Туроператора www.tez-tour.com.


При відмові Туриста(тів) від цього Договору за яким подорож починається у період Новорічних та Різдвяних свят (з 20 грудня по 10 січня), у період Травневих свят (з 26 квітня по 10 травня) у періоди виставок, ярмарок або при зміні Заявки з Туриста(тів) стягується на користь Туроператора його витрати із забезпечення надання Туристу(там) туристичного продукту. Ці витрати відповідно до укладених Туроператором угод з партнерами, які надають туристичні послуги для реалізації, складають:

Термін відмови туриста(тів) від Договору до початку туру

Сума, що підлягає стягненню з Туриста(тів) (витрати Туроператора)

Від 14 днів до 8 днів


- 30 (тридцять) відсотків від вартості Турпродукта*;Від 7 днів до 2 днів

- 50 (пятдесят) відсотків від вартості Турпродукта*;Від 1 дня та менше

- 100 (сто) відсотків від вартості Турпродукта*.
* Тут до вартості Турпродукта не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси. Турист(и) сплачує(ють) додатково вартість анульованих квитків на чартерні та регулярні авіарейси.

Вартість авіаперевезення зазначена на сайті Туроператора www.tez-tour.com

2.2.11. Якщо розмір витрат Туроператора, яких він зазнав через відмову Туриста(тів) від цього Договору, перевищує розміри, зазначені в п. 2.2.10, Турист(и) відшкодовує(ють) Туроператору витрати у повному обсязі.

2.2.12. Після закінчення подорожі прибути до представництва держави, яке надало Туристу(там) туристичну візу з умовою явки до такого представництва упродовж 15 днів з моменту повернення Туриста(тів) в Україну.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов цього Договору.

3.2. Турист(и) несе(уть) відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

3.3. У випадку порушення Туристом(тами), який використовує туристичні послуги Туроператора, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з Туриста(тів) в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор в даному випадку відповідальності не несе.

3.4. Турист(и) несе(уть) відповідальність за використання Ваучера, страхового поліса та інших документів, які повинні ним повертатися відповідно до п. 2.2.8. цього Договору.

3.5. У випадку відмови Туроператора від виконання даного Договору, Турист(и) має(ють) право на відшкодування збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання даного Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Туриста(тів).

Однією з причин відмови Туроператора від цього Договору є не отримання ним впродовж трьох банківських днів з моменту укладення цього Договору грошових коштів від Турагента, які він отримав від Туриста(ів) за тур. У відповідності до п. 4.3 агентського договору, укладеного між Туроператором та Турагентом, в такому разі Турагент зобов’язується негайно повернути Туристу (ам) отримані від нього (них) усі грошові кошти за тур, а також відшкодувати у повному об’ємі збитки, заподіяні в наслідок розірвання Договору на туристичне обслуговування.

3.6. У випадках скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття авіарейсів і пов'язаними з цим змінами тривалості і програми туру, претензії приймаються Туроператором (перевізником за договором) до розгляду. При цьому на Туроператора поширюються всі умови та обмеження відповідальності, які встановлені Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами фактичного перевізника, міжнародними конвенціями в галузі повітряних перевезень та іншими нормативними актами в сфері перевезень.

У випадках скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття регулярних рейсів, відмови у перевезенні на регулярному рейсі і пов'язаними з цим змінами тривалості і програми туру Туроператор, як агент з продажу перевезень авіакомпанії, передає претензії Туриста(тів) на розгляд авіакомпанії, яка уклала з Туристом(тами) за посередництва Туроператора договір(и) перевезення.

3.7. Туроператор не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів Туристів протягом усього періоду перебування у подорожі.

3.8. Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб Туристу(там) відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора, Турист(и) не скористався(лися) Турпродуктом.

3.9. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста(тів) за оплачені послуги, якщо Турист(и) у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався(лися) всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує Туристу(там) витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.

3.10. Туроператор не несе відповідальності за витрати Туриста(тів), пов’язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку, претензії та заяви по витратах Турист(и) пред’являє(ють) в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

3.11. Туроператор не несе відповідальності за відмову посольства іноземної держави у видачі віз Туристу(там) за маршрутом туристичного продукту.

3.12. У випадку невиїзду Туриста(тів) внаслідок неправильного оформлення паспортних, візових та інших документів, Туроператор відповідальності не несе, за винятком випадків коли Туроператор взяв на себе обов’язок з оформлення таких документів.

3.13. Розміри відшкодувань, визначені в п. 2.2.10 цього Договору, не розповсюджуються на випадки відмови Туриста(тів) від цього Договору за яким він придбаває спеціальний тур (тури на Мальдіви, в Австрію, на Шрі-Ланку, ОАЕ, Бразилію, Мексику, Італію, Болгарію, Хорватію, Чорногорію, Домініканську республіку, Таїланд, тури по Україні, тури раннього бронювання, а також інші тури, визначені Туроператором, як спеціальні, про що інформується(ються) Турист(и) через Турагента). Інформація про розміри стягнень за відмову Туриста(тів) від виконання цього Договору за яким він придбаває спеціальний тур розміщується на офіційному сайті Туроператора www.tez-tour.com, з якою Турагент ознайомлює Туриста(тів). Підписання цього договору підтверджує згоду Туриста(тів) з розмірами зазначених стягнень.

3.14. Не заселення Туриста(тів) в номер готелю в дату, вказану в замовленні, з причин, що не залежать від дій Туроператора та/або готелю, вважається відмовою Туриста(тів) від виконання цього Договору (строк від одного дня і менше) і тягне за собою застосування п.2.2.10 цього Договору.

3.15. Якщо Турист(и) неправомірно з власної ініціативи залишився(лися) в країні тимчасового перебування після закінчення строку туру, він(вони) зобов’язаний(і) компенсувати Туроператору усі його витрати, пов’язані з таким неправомірним вчинком.

3.16. У випадку, визначеному у ч. 11 ст. 20 закону України «Про туризм», Туроператор виплачує Туристу(там) компенсацію у розмірі 500 грн. на один ваучер.

3.17. У випадку порушення Туристом(тами) п. 2.2.12 цього Договору, Туроператор має право стягнути з Туриста(тів) штраф у розмірі еквівалентному 500 євро за комерційним курсом Туроператора.


4. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

4.1. Загальна вартість туристичного продукту, замовленого Туристом(тами) (цифрами та прописом) ___________грн. ____________________________________________________________________________________________, що складає еквівалент (_________)___________дол. США (або Євро) за комерційним курсом Туроператора, який наведений на сайті www.www.tez-tour.com.

4.2. Оплата Туроператору через Турагента вартості замовлених туристичних послуг проводитися у готівковій або безготівковій формі за домовленістю з Турагентом.

4.3. Збільшення ціни Турпродукту можливе з моменту укладення цього Договору і до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни Турпродукту не може перевищувати п'яти відсотків його початкової ціни, яка визначена у п.4.1 цього Договору. У разі збільшення ціни Турпродукту, Турист(и) до початку подорожі зобов’язується(ються) доплатити його вартість. Повідомленням Туриста(тів) про збільшення ціни Турпродукту є рахунок Туроператора, виставлений Турагенту для перерахування останнім коштів, отриманих від Туриста (тів).

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно чинного законодавства України.


6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

6.2. Сторони погодилися з тим, що їх права та обов'язки за цим договором, крім обов'язку Туроператора повернути Туристу(там) сплачені ним(и) кошти в строк, вказаний в п.2.1.3.цього договору, припиняються при настанні скасувальної обставини, якою є відмова партнерів Туроператора, які надають туристичні послуги для реалізації, у наданні таких послуг. Про настання скасувальної обставини, а також про її зникнення Туроператор повідомляє Туриста(тів) через Турагента .

6.3. Даний Договір набуває сили з моменту підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

6.4. Туроператор у випадку виникнення обставин непереборної сили має право за погодженням з Туристом(тами) замінити замовлений готель або номер у готелі на рівноцінний або вищої категорії без зниження в класі обслуговування.

6.5. Підписанням цього Договору Турист(и) надає(ють) згоду на обробку його(їх) персональних даних Туроператором та Турагентом з метою забезпечення надання туристичного продукту в обсязі, необхідному для досягнення зазначеної мети. Право визначення обсягу обробки персональних даних Турист(и) надає(ють) Туроператору та Турагенту.

Включення персональних даних Туриста(тів) до бази персональних даних Турагента відбувається в момент укладення цього Договору. Підписанням цього Договору Турист(и) засвідчує(ють) свою обізнаність про таке включення, про свої права, визначені у законі України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

6.6. Перевезення Туриста(тів) може здійснюватися рейсом будь-якої авіакомпанії, незалежно від того, яка авіакомпанія зазначена у авіаквитку. Туроператор гарантує авіаперевезення Туриста(тів) з міста вильоту до міста призначення. Аеропорти міста вильоту та міста призначення можуть відрізнятися від зазначених в авіаквитку.

6.7. Сторони домовились, що зміна умов Договору з ініціативи Туроператора проводиться шляхом направлення відповідної пропозиції через Турагента Туристу(там), який(і) в письмовій формі протягом доби з моменту отримання такої пропозиції повідомляє(ють) через Турагента Туроператора про своє рішення. Не надходження відповіді Туриста(тів), поданої ним через Турагента, протягом зазначеного в даному пункті строку Сторони вважають згодою Туриста(тів) на зміну умов даного Договору.

6.8. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.9. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.10. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

6.11. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами..


7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Мною отримана вся необхідна інформація, передбачена

законом України „Про туризм”


ЗА ТУРОПЕРАТОРА ТУРИСТ(И*)

____________________________ П І Б________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ Адреса _______________________

____________________________ _____________________________

____________________________ Тел. _________________________

____________________________ _____________________________


Підпис______________________ Підпис_______________________


*зазначається ПІБ та інші дані кожного з туристів разом з підписом. Допускається підписання представником, які має належним чином оформлені повноваженняДодаток №1 до договору на туристичне обслуговування від________ №_______


ЗАМОВЛЕННЯ

(програма туристичного обслуговування)


Дата початку/закінчення туристичного обслуговування
Перевезення

Вид / категорія ТЗ*


Відправлення дата/час/місце


Повернення дата/час/місцеРозміщення

Готель/категорія


Розташування готелю


Підтвердження відповідності

Відповідність послуг готелю встановленим вимогам підтверджена готелем

Строк перебування в готеліПорядок оплати

Окремо не встановлюються. Вартість готельного обслуговування включена до вартості турпродукту.

Номер (standart, інше)


Тип (SNG, DBL, DBL+EX.BED, інше)Харчування (BB, HB, ALL, інше)


Екскурсії(так або ні/назва)


Трансфер(груповий, індивідуальний, vip)


Страхування

Страховик, що здійснює обов’язкове медичне та від нещасного випадку страхування


Страховик, що здійснює добровільне страхуванняІнші послуги


* ТЗ – транспортний засібПАСПОРТНІ ДАНІ ТУРИСТА

(латинськими літерами, як в закордонному паспорті)


Прізвище

Ім’я

Дата народження

паспорта

Паспорт дійсний до
Підпис Турагента_____________________ Підпис Туриста (тів)______________________

Договір Турагента з Замовником турпослуг/Туристом про надання

інформаційно-консультаційних та посередницьких послуг ________


м. _________ «___»_______202__ р.


_________________________________________________________________________________________, надалі ТУРАГЕНТ (розмір фінансової гарантії відповідальності Турагента складає еквівалент суми 2000 євро, яка надана ___________________________________________, згідно Договору про надання банківської гарантії виконання зобов’язань №_________ від ____________20__ р.), в особі ______________________________, що діє на підставі ________________, та за дорученням ТОВ «Пегас Туристик» (надалі – ТУРОПЕРАТОР. Ліцензія туроператора AE №185517 від 19.10.2012 р. Банківська гарантія на 20000 євро видана ПАТ «Кредит Європа Банк» строком до 22.10.2020 р.) та на підставі Агентського договору з ТУРОПЕРАТОРОМ, з одного боку та ЗАМОВНИК __________________________________________________, з іншого боку (надалі – ТУРИСТ) разом поіменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ТУРАГЕНТ, на підставі замовлення ТУРИСТА, за встановлену цим Договором плату, зобов’язується надати консультаційно-інформаційні послуги в сфері туризму, з метою придбання ТУРИСТОМ туристичних послуг, сформованих ТУРОПЕРАТОРОМ, для споживання ТУРИСТОМ та/або вказаних ним осіб, а ТУРИСТ зобов’язується сплатити вартість послуг ТУРАГЕНТА і суму для розрахунку з ТУРОПЕРАТОРОМ та/або іншими надавачами туристичних послуг.


2. ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРИДБАННЯ ТУРПОСЛУГ

2.1. Туристична подорож здійснюється у складі (вказуються кількість туристів та відомості про них; при подорожі туриста/ів з дітьми, дата народження дитини вказується обов’язково):

1.

PETRUNKO VOLODYMYR

27.07.19..

Україна

ET 1234567


Прізвище, ім’я замовника туристичних послуг, як записано у закордоному паспорті чи інш.проїзному документі

дата народження

громадянство

паспорт: серія номер

2.

PETRUNKO OKSANA

14.03.19

Україна

EK 1234567


Прізвище, ім’я замовника туристичних послуг, як записано у закордоному паспорті чи інш.проїзному документі

дата народження

громадянство

паспорт: серія номер

3.

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------


Прізвище, ім’я замовника туристичних послуг, як записано у закордоному паспорті чи інш.проїзному документі

дата народження

громадянство

паспорт: серія номер

4.

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------


Прізвище, ім’я замовника туристичних послуг, як записано у закордоному паспорті чи інш.проїзному документі

дата народження

громадянство

паспорт: серія номер

5.

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------


Прізвище, ім’я замовника туристичних послуг, як записано у закордоному паспорті чи інш.проїзному документі

дата народження

громадянство

паспорт: серія номер


2.2. Країна та місце призначення:

Туреччина, Анталія, Окурджалар


2.3. Термін подорожі:

з 06.06.2018

по 15.06.2018


2.4. Транспортне обслуговування*:

Літак, Київ-Анталія-Київ

Вид транспортного засобу (літак, потяг, автобус, автомобіль); маршрут. *Графік руху за маршрутом; аеропорт, дата та час вильоту, тип літака або інші характеристики можуть буди змінені Туроператором.


2.5. Розміщення в готелі (в т.ч. транзитне):

Justiniano Park Conti 5*, Standard Room/DBL

вказується: назва готелю; категорія; тип номеру; розміщення. В разі обрання подорожі за системою «Рулетка», вказується назва «Roulette» та категорія без назви готелю


2.6. Термін проживання у готелі:

з**: 06.06.2018

по**: 15.06.2018

** Поселення та виселення з готелю (звільнення номеру) здійснюється в залежності від часу вильоту літака та з урахуванням розрахункової години, що встановлена у готелі.


2.7. Трансфер:

груповий

VIP, індивідуальний, груповий, без трансферу, між готелями


2.8. Харчування:

AI

NO, BB, HB, FB, AI, UAI, інше


2.9. Страхування: З послугою страхування (заповнити форму) Без страхування (в разі наявності свого страхового полісу. Вказати в п..2.10)

ПАТ «Європейське Туристичне Страхування»

Туреччина

15,000 дол

200 дол

30 дол.

Назва страхової компанії

зона дії

покриття по

медичних витратах

покриття по

нещасному випадку

франшиза

Активний відпочинок Візовий ризик Страхування фінансових ризиків Громадянська відповідальність Інше (вказати)      


2.10. Додаткові послуги або інші умови подорожі:

ні


2.11. Загальна вартість туристичних послуг, замовлених Туристом, на дату підписання цього договору становить:

23584.74 грн.

Двадцять три тисячі п’ятсот вісімдесят чотири гривні 74 копійок

Вартість цифрами в грн..

Вартість прописом у грн.


що складає:

900 дол.США

за комерційним курсом ТУРОПЕРАТОРА, який наведений на сайті www.pegast.com.ua


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ТУРАГЕНТ зобов’язується:

3.1.1. Інформувати ТУРИСТА про: основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в’їзних документів та правила в’їзду до країни тимчасового перебування; медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки; місцезнаходження, поштові реквізити ТУРОПЕРАТОРА; умови перебування в країні тимчасового перебування туриста; характеристику готелів, у тому числі відомості про правила тимчасового перебування; умови обов’язкового страхування; розміри фінансового забезпечення; строки і порядок оплати готельного обслуговування; програму туру та можливі зміни в програмі; дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування; ціну і порядок здійснення оплати; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення; місце перебування організації, уповноваженої ТУРОПЕРАТОРОМ на прийняття претензій ТУРИСТІВ.
3.1.2. Ознайомити ТУРИСТА із звичаями місцевого населення, з їх релігійними віруваннями, пам'ятниками архітектури, природи, історії, культури тощо. Проінформувати про стан навколишнього середовища, про санітарно-епідеміологічні правила перебування в країні (місці) подорожі, шляхом передачі йому Пам’ятки туриста при відвідуванні країни до якої здійснюється подорож/тур та т. і.

3.1.3. Направити ТУРОПЕРАТОРУ замовлення (у складі договору або окремим листом) на придбання туристичних послуг, складене у відповідності до отриманого від ТУРИСТА завдання.

3.1.4. Після підтвердження ТУРОПЕРАТОРОМ готовності (згоди) надати замовлені туристичні послуги, ТУРАГЕНТ зобов’язаний повідомити про це ТУРИСТА. При неможливості для ТУРОПЕРАТОРА надати вказані послуги, ТУРАГЕНТ має право запропонувати ТУРИСТУ альтернативний туристичний продукт. Якщо нова пропозиція не влаштує ТУРИСТА, він має право відмовитися від неї і вимагати повернення сплачених коштів.

3.1.5. Передати ТУРИСТУ, отримані від ТУРОПЕРАТОРА:туристичний ваучер, страховий поліс, авіаквитки тощо.

3.1.6. Проінформувати ТУРИСТА про те, що ТУРОПЕРАТОР має право змінити замовлений готель за умови, що інший готель буде аналогічної або вищої категорії сервісного чи цінового обслуговування, згідно з інформацією про готелі, яка надається уповноваженим органом країни його знаходження або адміністрацією готелю.

3.1.7. Перерахувати ТУРОПЕРАТОРУ вартість туристичних послуг, сплачених ТУРИСТОМ, на умовах та в строки, встановлені ТУРОПЕРАТОРОМ.


3.2. ТУРАГЕНТ має право:

3.2.1. Змінити ціну туристичного продукту у випадку та у розмірі, дозволеному чинним законодавством, але не більше ніж на 5% від початкової ціни туру. У випадку зміни вартості туристичних послуг, ТУРИСТ має право відмовитись та вимагати повернення раніше сплачених коштів.

3.2.2. При несплаті (неповній оплаті) ТУРИСТОМ зробленого замовлення (бронювання) в обумовлені строки, ТУРАГЕНТ має право анулювати таке замовлення на умовах цього Договору.


3.3. ТУРИСТ зобов’язаний:

3.3.1. Своєчасно надати документи, необхідні для оформлення туру (поїздки), і сплатити вартість замовленого туру одразу або частинами.

3.3.2. Виконувати митні, прикордонні та санітарно-епідеміологічні правила України та країн тимчасового перебування.

3.3.3. Поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування. Не порушувати громадський порядок, дотримуватись законів, що діють в країні перебування.

3.3.4. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях проживання і перебування; правил поведінки та вимог щодо збереження об’єктів історії і культури, природи в країні туру.

3.3.5. Повідомити представника ТУРОПЕРАТОРА в країні тимчасового перебування про факт ненадання чи неналежного надання туристичних послуг, якщо безпосередній надавач послуг (готель, авіаперевізник, страхова тощо) упродовж 2-х діб з моменту виникнення претензій, не усунув недоліки, що стали причиною претензій.


3.4. ТУРИСТ має право:

3.4.1. Отримати інформацію, консультацію щодо послуг, які надаються за цим Договором.

3.4.2. Отримати комплекс придбаних туристичних послуг.

3.4.3. Отримати медичну допомогу у разі захворювання відповідно до умов страхування.

3.4.4. Відмовитися від туристичних послуг на умовах цього Договору і Додатку №1 до нього, подавши ТУРАГЕНТУ письмове повідомлення про відмову від замовлення.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. При невиконанні або належному виконанні умов договору з вини ТУРОПЕРАТОРА, він несе майнову відповідальність перед ТУРИСТОМ. Розмір такої відповідальності обмежена сумою, яку ТУРИСТ сплатив ТУРОПЕРАТОРУ.

4.2. У випадку ненадання з вини ТУРОПЕРАТОРА підтвердженого та оплаченого туристичного продукту, останній компенсує вартість ненаданого турпродукту (його частини) шляхом надання іншої турпослуги (туру), або повертає вартість ненаданих послуг.

4.3. Якщо в порушенні умов договору винен ТУРАГЕНТ, то зазначена відповідальність лежить на ТУРАГЕНТІ.

4.4. При відмові від замовлених послуг, ТУРИСТ зобов’язаний відшкодувати витрати, понесені ТУРОПЕРАТОРОМ і ТУРАГЕНТОМ на виконання його замовлення. Розмір таких витрат стягується у формі неустойки і збитків, що вираховуються на дату ануляції туру згідно з Додатком №1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною. Після настання календарної дати завершення туру, ТУРОПЕРАТОР здійснює підрахунок витрат, фактично понесених на виконання замовлення, що було анульоване. Якщо розмір цих витрат виявиться меншим за суму, утриману ТУРОПЕРАТОРОМ при ануляції замовлення (туру), ТУРОПЕРАТОР упродовж місяця поверне ТУРИСТУ надлишково утримані кошти.

4.5. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності:

- за відмову іноземного посольства (консульства) у наданні віз ТУРИСТУ за маршрутом туру згідно цього Договору, якщо у встановлені посольством (консульством) терміни ТУРАГЕНТ подав усі необхідні документи до посольства (консульства);

- за відміну або зміну часу відправлення і прибуття транспортних засобів і пов’язаними з цим змінами об’єму і строків туристичних послуг, зміну типу літака, аеропорту вильоту/прильоту тощо. У цих випадках відповідальність перед ТУРИСТОМ, згідно Правил пасажирських авіаперевезень, несуть Туроператор та/або Авіаперевізники;

- за якість самостійно придбаних ТУРИСТОМ послуг чи товарів;

- за збереження багажу, цінностей і документів ТУРИСТА упродовж всього періоду туру і на транспорті;

- за правильність оформлення закордонного паспорта ТУРИСТА; ТУРИСТ несе відповідальність за дійсність та достовірність документів, що він надає, та інформації, а також за негативні наслідки, що виникли недостовірністю останніх;

- за збитки, що виникли у ТУРИСТА, пов’язані з його діями (бездіяльністю), до яких зокрема відносяться: неприбуття чи запізнення до місця надання туристичної послуги, несвоєчасне чи неповне надання інформації, необхідної для оформлення документів, що дають право на в’їзд (виїзд) в країну (з країни), перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, тощо;

- за дії прикордонних, митних та інших офіційних служб України та інших країн, які відвідує або перетинає ТУРИСТ. У випадку конфлікту ТУРИСТА з цими службами, вартість сплачених ТУРИСТОМ послуг не повертається;

- якщо послуги, що надаються згідно цього Договору, не відповідають попереднім уявленням ТУРИСТА про них, а також у разі настання погодних умов, що завадили ТУРИСТУ скористатися замовленими послугами;

- за якість послуг, що входять до складу турпродукту, сформованого ТУРОПЕРАТОРОМ; за якість послуг транспортних організацій; об’єктів розміщення (готелів), страхової компанії тощо;

- за обставини, які знаходяться поза контролем ТУРАГЕНТА (заміну ТУРОПЕРАТОРОМ готелю на готель подібної категорії, втрату особистих речей, страхові випадки, можливі неточності допущені в готельних та інших рекламних проспектах і буклетах, ті, що виготовлені без участі ТУРАГЕНТА і є додатковим матеріалом);

- за незручності, завдані ТУРИСТУ у зв’язку з проведенням на території країни перебування будівельних чи ремонтних робіт.

4.6. ТУРАГЕНТ не компенсує ТУРИСТУ витрати за придбані ним додаткові послуги, та якщо ТУРИСТ у період обслуговування на свій розсуд не користувався всіма або частиною замовлених та оплачених послуг.

4.7. У випадку порушення ТУРИСТОМ правил проїзду, реєстрації та перевезення багажу, нанесення збитків транспортній компанії, або порушення правил проживання, завдання збитків готелю тощо, ТУРИСТ самостійно сплачує штрафи та компенсує збитки, завдані його діями.

4.8. Усі претензії та пропозиції по організації туру приймаються ТУРАГЕНТОМ не пізніше 14 днів після дати закінчення туру, за умови надання ТУРИСТОМ доказів, що підтверджують ненадання чи неналежне надання туристичних послуг та/або несвоєчасне вжиття заходів по їх усуненню. ТУРАГЕНТ не розглядає претензії ТУРИСТА до якості наданих послуг, що ґрунтуються лише на суб’єктивній оцінці ТУРИСТА.


5. ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Сторони можуть внести зміни та доповнення до цього Договору за їх згодою, що оформлюються у письмовому вигляді.

5.2. У разі недобору групи, ТУРАГЕНТ за отриманим від ТУРОПЕРАТОРА повідомленням інформує ТУРИСТА про те, що тур не відбудеться. Своєчасне виконання ТУРАГЕНТОМ цієї вимоги є підставою для відшкодовування витрат, сплачених ТУРИСТОМ на придбання туру.


6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Категорія готелю (інших місць розміщення) вказується в цьому Договорі у відповідності до класифікації за правилами та/або законодавством країни тимчасового перебування.

6.2. Заселення до номеру раніше розрахункового часу, як і виселення з номеру пізніше розрахункового часу, тягнуть зобов’язання сплатити вартість повної доби проживання в готелі, незалежно від фактично проведеного часу в номері готелю.

6.3. Якщо послуга не зазначену у туристичному ваучері, то вважається, що вона не входить до вартості туру.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту сплати ТУРИСТОМ вартості туру (внесення передоплати) і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань, прийнятих ними за цим Договором. Договір складено у двох примірниках для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

7.2. Усі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у судовому порядку.7.3. Підписанням цього договору ТУРИСТ, враховуючи вимоги ЗУ «Про захист персональних даних», надає ТУРОПЕРАТОРУ і ТУРАГЕНТУ згоду на обробку його персональних даних (та персональних даних фізичних осіб, що слідують з ним) з метою використання цих відомостей для наданні туристичних послуг за цим Договором.

7.4. Цей Договір пов'язаний з Агентським договором ТУРАГЕНТА з ТУРОПЕРАТОРОМ з реалізації туристичних продуктів.

7.5. Перевезення ТУРИСТА може здійснюватися рейсом іншої авіакомпанії, що перебуває у договірних відносинах з Авіакомпанією, авіаквитки якої було видано на початку туру. Туроператор гарантує доставку Туриста з міста початку до міста завершення туру. Фактичні аеропорти міста вильоту та міста призначення можуть відрізнятися від зазначених в авіаквитку.


8. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Обставини непереборної сили (форс-мажору), що перешкоджають ТУРОПЕРАТОРУ або ТУРАГЕНТУ надати туристичні послуги, передбачені цим договором, звільняють вказаних осіб від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання, проте не звільняють від обов’язку надати аналогічні або такі самі туристичні послуги, після припинення обставин непереборної сили.


РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ТУРАГЕНТ:


ТУРИСТ:Коваленко Володимир Миколайович


Адреса:

0000000, Україна, м. Київ,

вул…………………, буд., ……оф.


Місцепроживання:

000001, м. ,

вул. Б. Хмельницького буд.5,  кв.24

Тел.:


Тел.: Моб.:

Код ЄДРПОУ/ІПН

Платник єдиного податку


E-mail:


Підтверджую, що з умовами Договору я ознайомлений та згодний.

Мною отримано від Турагета: один екземпляр Договору та Додаток 1 до нього, а також інформація, необхідна для здійснення закордонної туристичної подорожі і туристичного обслуговування за цим Договором; роз’яснені права, обов’язки і правила поведінки, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, а також правила перетину державних кордонів, митні правила України та країни тимчасового перебування, правила поведінки за кордоном.

Підтверджую, що вся інформація доведена до відома всіх учасників туристичної подорожі.


Фінансова гарантія 2000 євро за договором №Г-123456-5 від 17.10.2017 p. з ТОВ «Фінансова компанія «Фангарант Груп»» до 17.10.2018 р.
Реквізити для оплати турпродукту вказані у рахунку.Директор ______________________


Турист ______________________

підпис М.П.


підпис


Документи, що необхідні для туристичної подорожі

у відповідності до умов цього Договору в т.ч. пам’ятки подорожуючим отримані:

Дата ________________________


Турист ________________________підпис
ДОДАТОК №1 до Договору про надання інформаційно-консультаційних

та посередницьких послуг при замовленні турпродукту «ПЕГАС ТУРИСТИК»1. Розмір неустойки (штрафу), яку Замовник/Турист зобов’язаний сплатити при відмові від замовлення, що було виконано Туроператором становить:


за 31 і більше днів до початку надання туристичних послуг – 30 у.е. за 1-го туриста;

від 30 до 22 днів до початку надання туристичних послуг – 10% від вартості турпродукту;

від 21 до 15 днів до початку надання туристичних послуг – 25% від вартості турпродукту;

від 14 до 8 днів до початку надання туристичних послуг – 50% від вартості турпродукту;

від 7 до 5 днів до початку надання туристичних послуг – 60% від вартості турпродукту;

від 4 до 2 днів до початку надання туристичних послуг – 75% від вартості турпродукту;

за 1 день до початку надання туристичних послуг – 90% від вартості турпродукту;

у день вильоту та після початку надання туристичних послуг – 100% вартості турпродукту.


2. При відмові від новорічного, різдвяного, канікулярного або травневого туру, що повністю або частково (один день і більше) припадає на період з 24 грудня по 10 січня; з 20 березня по 2 квітня; з 25 квітня по 13 травня; з 22 жовтня по 12 листопада, а також на державні свята України або у дні проведення на території країни перебування заходів, що характеризується підвищеним попитом на турпослуги у такій країні в цей період - штраф (неустойка) для Замовника/Туриста становитиме:


за 61 більше днів до початку надання туристичних послуг — 30 y.e. за 1-го туриста;

від 60 до 41 дня до початку надання туристичних послуг — 50%;

від 40 до 15 днів до початку надання туристичних послуг — 75% ;

від 14 до 2 днів до початку надання туристичних послуг — 90%;

від 1 до 0 днів до початку надання туристичних послуг — 100%.


3. При підрахунку строку, за який відбувається відмова від замовленого турпродукту, дні вильоту та ануляції не враховуються!


4. Непокритими неустойкою (штрафом), що вказані вище, є витрати на авіаперевезення, що були у складі турпродукту, а також консульський збір, якщо такий збір сплачувався.


5. При відмові від туристичної послуги, яка була замовлена не у складі туристичного продукту, а як елемент до індивідуального туру (Fully Independent Travelling – FIT), наприклад: авіаперевезення, проживання в готелі, трансфер в таких країнах як: Австрія, Азербайджан, Бахрейн, Бразилія, Венесуела, Вірменія, Німеччина, Ісландія, Італія, Латвія, Маврикій, Мальдіви, Мальта, Португалія, Сейшельські острови, Туреччина (Стамбул), Франція, Шрі-Ланка, розмір неустойки (штрафу), повідомляється Замовнику/Туристу у письмовій формі при замовленні такої послуги.


Розмір неустойки, розрахованої по зазначеними вище показникам є орієнтиром для обчислення збитків (витрат) Туроператора при анулюванні замовлення в певний період до дня отримання послуг. Проте, визначена наперед сума збитків може бути змінена Туроператором до суми його фактичних витрат по виконанню такого замовлення після з’ясування суми цих витрат.
З умовами ануляції заявки/броні (відмови від замовлених турпослуг) ознайомлений і погоджуюсь.


Прізвище, ім’я, по-батькові Замовника/Туриста __________________ (підпис) _______________

Турагентство/Турагент _______________________ (підпис) __________________

_____ від „____” _____ 20__р.
ДОГОВІР № ____

на туристичне обслуговуванням. ____ „____” _________ 20__ р.__________________________________________, в особі ______________________________, який діє на підставі ___________________________________________________________________________________________________, платник податку ____________________________________, надалі ТУРАГЕНТ, з одного боку, який діє від імені та за дорученням Товариства з обмеженою відповідальністю „АККОРД-ТУР” (ліцензія на право зайняття туроператорською діяльністю серія АГ № 580907 від 16.03.2012р. адреса: 79013, м. Львів, вул. Новий Світ, 15/18, код ЄДРПОУ 32800179), надалі ТУРОПЕРАТОР, відповідно до агентської угоди № ____ від „____” _______ ______р., та

___________________________________________________________, надалі ТУРИСТ, який діє від свого імені та у власних інтересах, з другого боку,

надалі разом іменовані СТОРОНИ, уклали цей Договір про таке:1. Предмет Договору

1.1. Турагент за встановлену Договором плату зобов’язується забезпечити надання за замовленням Туриста комплексу туристичних послуг (туристичний продукт), а Турист зобов’язується на умовах цього Договору прийняти та оплатити дані послуги.

1.2. Турагент/Туроператор виступає як посередник між Туристом, з одного боку, і відповідними транспортними, страховими компаніями, готелями та іншими організаціями (підприємствами, установами), з іншого боку.

1.3. Турист не має право використовувати надані Туроператором туристичні послуги з метою від'їзду з місця постійного проживання з метою працевлаштування, у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, з іншими підприємницькими цілями або з метою зміни громадянства, отримання посвідки на проживання або права на роботу в іншій країні або в сімейних справах.


2. Права та обов'язки сторін

2.1. Турагент має право на:

2.1.1. Отримання від Туриста необхідної інформації, необхідної для реалізації туристичного продукту.

2.1.2. Вимагати відшкодовування Туристом збитків, завданих Турагентові неправомірними діями Туриста.

2.1.3. При формуванні складу туристичної групи з метою забезпечення безпечних умов подорожі Турагент має право не включати до складу групи таких осіб:

 • у віці до 7 років / від 7 до 18 років без супроводження / від 75 років (для туристів таких вікових категорій участь в турах Турагента може викликати підвищену втомлюваність, інші незручності, а також неможливість повноцінної участі у відповідних заходах на маршруті);

 • фізичний стан та/або стан здоров’я яких обмежує участь в автобусних турах у складі екскурсійних груп;

 • туристам, які перебувають на наркологічному або психоневрологічному обліку у відповідних установах охорони здоров’я;

 • за наявності у туристів фактів порушення громадського порядку на попередніх маршрутах Турагента.

2.1.4. Замінити транспорт по маршруту на рівнозначний транспорт такої ж категорії, яка зазначена в програмі туру. Жодної компенсації у зв’язку з цим не передбачено.

2.1.5. Замінити засіб розміщення по маршруту на рівнозначний засіб розміщення такої ж категорії, яка зазначена в програмі туру. Жодної компенсації у зв’язку з цим не передбачено. Категорія готелю визначається офіційними органами країни розташування готелю. В цьому випадку, обов’язки Турагента/Туроператора з розміщення Туриста вважаються виконаними і Турист не має права на пред’явлення будь-яких претензій щодо умов розташування готелю та оплати за проживання.

2.1.6. В рамках цього Договору Турагент може надати Туристу інші супутні послуги. Під супутніми послугами слід розуміти послуги з підбору туру, оформлення заявки на бронювання туристичних послуг; інформаційно-консультаційні послуги щодо туристичного продукту інші послуги на вимогу Туриста. Надаючи супутні послуги Туристу Турагент діє від власного імені і за власний кошт.

2.2. Турист має право на:

2.2.1. Отримання необхідної і достовірної інформації про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища та іншої необхідної інформації, визначеної Законом України «Про туризм» та положеннями цього Договору.

2.2.2. Отримати інформацію про наявність ліцензії у Турагента/Туроператора, дозволів, сертифікатів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством для здійснення відповідної діяльності.

2.2.3. Отримати інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності Турагента/Туроператора у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії.

2.2.4. Отримання комплексу туристичних послуг, передбачених цим Договором.

2.2.5. Особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, а також майна.

2.2.6. У випадку, визначеному у ч. 11 ст. 20 Закону України «Про туризм», Туроператор через Турагента може надати Туристу компенсацію у розмірі 300 (триста) грн.

2.3. Турагент зобов'язується:

2.3.1. Забезпечити надання Туристу комплексу туристичних послуг (туристичний продукт), відповідно до умов цього Договору. Зобов’язання Турагента щодо виконання умов цього Договору виникає тільки після повної та своєчасної сплати Туристом вартості Турпродукту та надання всіх необхідних для оформлення туристичної подорожі документів.

2.3.2. Надати Туристу інформацію про умови надання туристичних послуг, яка містить відомості про:

 1. основні вимоги до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;

 2. медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування;

 3. Туроператора (Турагента), його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікат відповідності та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

 4. розмір фінансового забезпечення Туроператора/Турагента на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення;

 5. керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої та/або малолітньої особи прямого зв’язку з нею;

 6. час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, яке Турист займатиме в певному виді транспортного засобу;

 7. місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування;

 8. характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію;

 9. характеристику готелів та інших об'єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування;

 10. звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;

 11. правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

 12. види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі;

 13. види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;

 14. дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

 15. про мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі;

 16. порядок забезпечення Туроператором обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста, страхування майна;

 17. про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

 18. ціну туристичних послуг і порядок здійснення оплати;

 19. назву, адресу та контактний телефон представництв Туроператора або організації (організацій), уповноваженої Туроператором на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі.

Вказана інформація про умови надання туристичних послуг надається Турагентом Туристу до моменту укладання цього Договору, підписанням цього Договору Турист підтверджує, що отримав належним чином дану інформацію (у доступній, наочній формі, яка є для Туриста розбірливою та зрозумілою) та не має ніяких зауважень чи заперечень.

2.3.3. Забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до умов цього Договору.

2.3.4. Забезпечити Туриста, за умови повної сплати вартості туристичного продукту, необхідними документами: ваучером, страховим полісом, проїзними та іншими необхідними для отримання туристичних послуг документами. Надати Туристу програму надання туристичних послуг.

2.3.5. Надати Туристу документ, що підтверджує оплату Туристом вартості туристичних послуг згідно з умовами цього Договору.

2.3.6. Виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки Туриста, охорони туристичних ресурсів України та довкілля.

2.3.7. Забезпечити схоронність отриманих від Туриста документів та своєчасне подання необхідних документів Туроператору, у консульські установи (у разі необхідності оформлення віз). При цьому, терміни подання документів у консульські установи визначаються Турагентом/Туроператором самостійно з урахуванням вимог консульства (посольства) країни призначення.

2.3.8. У разі виникнення технічних несправностей автобуса, що є перепоною для виконання програми туру, Турагент / Туроператор зобов’язується організувати заміну даного транспортного засобу протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин.

2.3.9. Повернути Туристу сплачені ним за тур грошові кошти протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з моменту відмови Туриста від цього Договору (туристичних послуг), за виключенням сум, зазначених в п. 4.2. цього Договору.

2.3.10. Додержуватися умов надання комплексу туристичних послуг, про які був проінформований Турист до укладення цього Договору, крім випадків, коли про зміну таких умов повідомлено Туристу до укладення договору або якщо зміни внесено на підставі угоди, укладеної між сторонами Договору.

2.4. Турист зобов'язується:

2.4.1. Своєчасно, у встановлений Турагентом строк, але не пізніше до 14 (чотирнадцяти) календарних днів до початку поїздки, надати Турагенту необхідні для бронювання та реалізації туристичного продукту відомості та документи:

__________________________________________________________________________________

2.4.2. Надати Турагенту достовірні дані про порушення законодавства, митного та візового режиму, якщо такі мали місце в минулому, та інформацію про обставини, що перешкоджають здійсненню подорожі, до яких, в тому числі, але не обмежуючись, відносяться: різного роду захворювання Туриста і пов’язані з ним медичні протипоказання (у тому числі, стосовно до різних видів пересування, зміни кліматичних умови, особливостей національної кухні, застосування лікарських засобів і т.ін.); конфліктні ситуації в минулому з державними органами влади та управління; необхідність отримання Туристом спеціальних дозволів або погоджень від третіх осіб або компетентних органів.

2.4.3. Надати Турагенту дійсні документи для оформлення туру, а також для подання запиту на оформлення візи згідно вимог консульства (посольства) у необхідний термін, повідомлений Турагентом/Туроператором. Документи повинні бути оформлені у встановленому законодавством порядку. Турист ознайомлений / погоджується з тим, що відмова у видачі візи не є приводом для повернення організаційних витрат.

2.4.4. Надати Турагенту точну та достовірну інформацію про свою адресу (місце реєстрації, фактичне місце проживання) та контактні телефони, необхідні Турагенту для оперативного зв’язку з Туристом.

2.4.5. У разі необхідності особисто прибути на співбесіду до консульства (посольства) країни призначення.

2.4.6. Надати Турагенту згідно отриманого від нього запиту додаткові документи та відомості, які додатково можуть бути витребувані консульськими підрозділами країни призначення.

2.4.7. Сплатити вартість туристичного продукту в порядку і терміни, передбаченому п. 3.4. цього Договору.

2.4.8. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо віза не була оформлена заздалегідь, а придбання візи у спрощений спосіб передбачено законодавством країни, до якої в’їжджає Турист.

2.4.9. Самостійно сплачувати додаткові послуги, що обрані Туристом за власним бажанням: транспортні послуги (не передбачені умовами цього Договору), будь-які інші послуги (в тому числі, замовлені за кордоном), що не передбачені умовами цього Договору, в тому числі, в місцях проживання та перебування.

2.4.10. Оплатити Турагенту/Туроператору витрати із забезпечення надання Туристу туристичного продукту відповідно до п. 4.2. цього Договору, у разі відмови Туриста від виконання цього Договору (туристичних послуг) до початку подорожі або при зміні заявки, та в інших випадках, передбачених положеннями цього Договору.

2.4.11. Пройти профілактику у відповідності до міжнародних медичних вимог у разі здійснення подорожі до країни (місця) тимчасового перебування, в якій існує високий ризик захворювання на інфекційну хворобу.

2.4.12. До початку поїздки отримати документи, необхідні для здійснення подорожі, в офісі Турагента (в необхідних випадках, - в аеропорту/ на залізничному/автомобільному вокзалі у представника Турагента/Туроператора).

2.4.13. Своєчасно, не пізніше ніж за 2 (дві) години до часу вильоту (виїзду), якщо про інші строки не попередить Турагент/Туроператор, прибути до місця початку туру (на вказане Турагентом/Туроператором місце реєстрації / місце зустрічі). Всі витрати, пов’язані із запізненням Туриста до місця збору групи (місця початки туру) несе Турист.

2.4.14. Взяти з собою в тур та мати при собі оригінали необхідних документів, в тому числі, підтверджуючих правомірність виїзду та в’їзду неповнолітньої дитини за межі України (свідоцтво про народження, згода на виїзд неповнолітньої особи від батьків/законних представників, інші документи).

2.4.15. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних, митних правил та правил в’їзду/виїзду до/з країни тимчасового перебування, санітарних правил; поважати звичаї, традиції місцевого населення, політичний та соціальний лад країни перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів чинних на території країни тимчасового перебування; зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об’єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) перебування, не порушувати права та законні інтереси інших громадян; дотримуватись правил поведінки на борту літака / салоны автобусу, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.

2.4.16. Дотримуватись графіку руху по маршруту, складеного керівником групи у складі групи і в терміни туру. Всі витрати, пов’язані із затриманням Туриста при повергненні з туру після його завершення, в тому числі, пов’язані з порушенням графіку руху транспорту, дорожніми заторами, аварійними ситуаціями, Турист несе самостійно.

2.4.17. Дотримуватись під час подорожі правил особистої безпеки та збереження особистого майна.

2.4.18. Дотримуватись правил проживання в готелях, та дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки у складі групи, в тому числі, під час проїзду у транспорті (не вживати алкогольних напоїв, наркотичних засобів, не палити, не здійснювати будь-яких хуліганських дій).

2.4.19. Виконувати пов’язані з наданням туристичних послуг вимоги представників Турагента/Туроператора та приймаючої сторони. Під час перебування в турі дотримуватись вказівок керівників групи, гідів приймаючої сторони та повідомлень, розміщених в готелі на інформаційних стендах щодо часу вильоту (в’їзду) відповідними рейсами та часу початку необхідної реєстрації.

2.4.20. Повернутися до України в терміни, передбачені умовами туру та/або чинною візою.

2.4.21. У випадку виникнення претензій у Туриста щодо якості послуг, які надаються, - Турист зобов’язується здійснити усі необхідні дії, передбачені п. 5.2. цього Договору.

2.4.22. Повернути Турагенту ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають Туристу право на отримання туристичних послуг, у разі відмови Туриста від виконання цього Договору та розірвання цього Договору з будь-яких інших причин.

2.4.23. Відшкодувати Турагенту/Туроператору збитки, у тому числі, але не обмежуючись:

 • через порушення, пов’язані з неналежним оформленням документів для перетину Державного кордону України;

 • через порушення Туристом візового режиму в країні перебування, виплатити Турагенту/Туроператору штрафні санкції імміграційних служб країни перебування Туриста і всі можливі витрати стосовно депортації Туриста.

 • у разі подання Туристом безпідставних/необґрунтованих скарг, претензій та ін. документів відповідно до положень п. 5.2.11. цього Договору.

 • у разі втрати та/або пошкодження майна Туроператора/Турагента та інших надавачів послуг.


3. Порядок розрахунків

3.1. Розрахунки за цим договором відбуваються в гривнях.

3.2.Турист здійснює додаткову оплату при будь-якій зміні у складі та якості туристичних послуг до моменту подорожі, що узгоджується Сторонами шляхом обрання Туристом альтернативних варіантів подорожі (обираючи таким чином відповідний альтернативний варіант Турист підтверджує своє нове бронювання та оплачує за необхідності відповідну доплату, що відповідно не може бути підставою для подання будь-яких претензій до Турагента/Туроператора).

3.3. Зміна вартості (ціни) туристичного продукту після укладення договору на туристичне обслуговування допускається лише у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.

Зміна вартості (ціни) туристичного продукту можлива не пізніш як за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати п'яти відсотків його початкової ціни. У разі якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну на п'ять відсотків, Турист має право відмовитися від виконання договору, а Турагент зобов'язаний повернути йому раніше сплачену суму.

3.4. Турист проводить оплату вартості туристичного продукту протягом ___ днів з моменту укладення цього Договору, шляхом сплати суми вказаної в рахунку-фактурі на рахунок / до каси Турагента.

3.5. Несплата або неповна сплата вартості туристичного продукту в терміни, передбачені п. 3.4. цього Договору, вважається відмовою від туристичного продукту за ініціативою Туриста, з настанням наслідків, передбачених п. 4.2. цього Договору. У цьому випадку Турист також відшкодовує Турагенту/Туроператору фактично понесені ними витрати, пов’язані з відмовою.

3.6. Оплата вважається здійсненою в момент її зарахування в касу або надходження коштів на банківський рахунок Турагента. Форма розрахунків можлива як в готівковій формі (шляхом внесення грошових коштів до каси Турагента), так і в безготівковій формі (шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Турагента).

3.7. Сторони погодили, що на дату повної оплати загальна вартість туристичного продукту (туристичної послуги) для громадян України може бути змінена в залежності із змінами курсу гривні по відношенню до долара США чи Євро, оскільки загальна вартість туристичного продукту (туристичної послуги) визначається шляхом множення вартості послуг, встановленої Туроператором, на внутрішній комерційний курс Туроператора на дату фактичної оплати. Вартість послуг за цим договором визначається в рахунку-фактурі.


4. Умови відмови від туристичного продукту

4.1. Турагент вправі відмовитись від виконання договору за умови повного відшкодування Туристу збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулось з вини Туриста.

4.2. Турист має право відмовитись від виконання договору (в тому числі, від заброньованих туристичних послуг) до початку подорожі або змінити Заявку за умови відшкодування Турагенту/Туроператору фактично здійснених ними документально підтверджених витрат, пов’язаних із відмовою згідно п.п. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. цього Договору:

4.2.1. Зазначені витрати відповідно до укладених Туроператором угод з партнерами, які надають туристичні послуги для реалізації, складають:


Термін відмови Туриста від виконання договору (туристичних послуг), зміни Заявки до початку подорожі

Сума, що підлягає стягненню з Туриста

- При відмові більш, ніж за 7днів до початку надання туристичних послуг

- При відмові менше, ніж за 6 дні включно до початку надання туристичних

-60 % від вартості туристичних послуг*;

-100% від вартості туристичних послуг*.

* до зазначеної вартості туристичних послуг не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси. Турист сплачує додатково вартість анульованих квитків на чартерні і регулярні авіарейси та штрафи за ануляцію квитків на рейси регулярних авіаперевезень відповідно до умов тарифу, що застосовується авіаперевізником.


При неявці Туриста на рейс, або при відмові Туристу в перетині кордону та/або достроковому перериванню туру у зв’язку з рішенням компетентних органів держави Україна та/або країни перебування чи транзиту, вартість не використаних туристичних послуг не повертається.

4.2.2. При відмові Туриста від виконання цього Договору за яким подорож починається у період Новорічних та Різдвяних свят (з 20 грудня по 10 січня), у період Травневих свят (з 26 квітня по 10 травня) у періоди виставок, ярмарок, релігійних, етнічних, національних свят, інших державних свят, спортивних змагань, які характеризуються підвищеним попитом на туристичні послуги, або при зміні Заявки Туриста у дані періоди, - зазначені витрати відповідно до укладених Туроператором угод з партнерами, які надають туристичні послуги для реалізації, складають 100 (сто) відсотків вартості Турпродукту, незалежно від термінів відмови Туриста від виконання Договору (туристичних послуг).

4.2.3. Якщо Турист скористався послугами Туроператора, що пов’язані з оформленням в’їзної візи, то при анулюванні договору на туристичне обслуговування (відмові від виконання цього Договору або зміні Заявки) окрім настання наслідків, передбачених п.п. 4.2.1., 4.2.2 цього Договору, настають такі додаткові наслідки:

 • якщо документи Туриста не надавались до посольства (консульства), консульський збір та візовий збір повертається Туристу у повному обсязі;

 • якщо до моменту відмови від туристичних послуг документи Туриста вже подано до посольства (консульства), вартість консульського та візового збору не повертається.


5. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

5.1. Відповідальність Сторін:

5.1.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за Договором у відповідності до умов даного Договору.

Не вважається неналежним виконання даного Договору суб’єктивне сприйняття та оцінювання Туристом якості послуг приймаючої сторони. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за невідповідність наданого туристичного обслуговування суб’єктивним очікуванням та оцінкам Туриста.

5.1.2. Туроператор несе відповідальність виключно перед Турагентом за виконання прийнятих на себе зобов’язань по укладеному агентському договору та за якість наданих Туристу туристичних послуг, які входять до складу Турпродукту за цим Договором.

5.1.3. У випадку ненадання Туристу належно оплачених туристичних послуг Турагент зобов'язується відшкодувати йому вартість ненаданих послуг, за винятком випадків, передбачених даним Договором.

5.1.4. Турагент несе відповідальність перед Туристом за зберігання офіційних документів Туриста, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування.

5.1.5. Турагент несе відповідальність перед Туристом за правильність отримання та подання всіх даних, що вказані у замовленні на туристичний продукт.

5.1.6. Турагент несе відповідальність перед Туристом за достовірність інформації, яка подається Туристу.

5.1.7. Турагент несе відповідальність перед Туристом у повному обсязі за ті збитки, які він спричинив Туристу невиконанням чи неналежним виконанням своїх зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

5.1.8. Турист несе відповідальність за своєчасність оплати вартості туристичного продукту. У випадку порушення Туристом строків оплати вартості турпродукту, передбачених п. 3.4. цього Договору, Турист сплачує на користь Турагента/Туроператора штраф у розмірі 50 (п’ятдесят) відсотків від вартості турпродукту.

5.1.9. Турист несе повну відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей, за дійсність наданих документів. У разі ненадання/несвоєчасне надання документів (неповного комплекту документів), надання недостовірних відомостей чи документів, з порушенням вимог п.п. 2.4.1.-2.4.3. цього Договору, вважається, що Турист відмовився від туристичних послуг, з настанням наслідків, передбачених п. 4.2. цього Договору.

5.1.10. Турист несе відповідальність за будь-які негативні наслідки в результаті відмови від прибуття до консульства (посольства) для проведення співбесіди відповідно до вимог п. 2.4.5. цього Договору. У разі такої відмови вважається, що Турист відмовився від туристичних послуг, з настанням наслідків, передбачених п. 4.2. цього Договору.

5.1.11. Турист несе відповідальність за несвоєчасне прибуття / неприбуття до місця початку туру / місця зустрічі відповідно до п. 2.4.13. цього Договору. У разі невиконання вимог п. 2.4.13. цього Договору стосовно своєчасності прибуття до місця початку туру / місця зустрічі (неявки/запізнення Туриста) вважається, що Турист відмовився від туристичних послуг, з настанням наслідків, передбачених п. 4.2. цього Договору.

5.1.12. Турист несе відповідальність за будь-які негативні наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям Туриста в місце виїзду (для реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше), порушення Туристом правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні під час туристичної подорожі, завданням Туристом шкоди перевізнику або приймаючій стороні.

5.1.13. Турист несе відповідальність за недотримання вимог п. 2.4.12. цього Договору та настання будь-яких негативних наслідків у зв’язку з цим.

5.1.14. Турист несе відповідальність перед Турагентом/Туроператором за порушення ним вимог п. 2.4.18. цього Договору, за порушення ним програми обслуговування, норм та правил поведінки в країні перебування, правил митного та прикордонного контролю, правил поведінки на борту літака / салоні автобусу, транспортних перевезень (порушення правопорядку у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння), вживання під час проїзду у транспорті алкогольних напоїв, наркотичних засобів, паління, здійснення будь-яких хуліганських дій, а також порушення інших загальноприйнятих правил поведінки, в тому числі, що стало причиною зняття Туриста з рейсу, затримки компетентними органами, доставлення (перебування) Туриста до (в) медичних закладів країни перебування, - Турист відшкодовує Турагенту/Туроператору та/або третім особам всі завдані у зв’язку з цим збитки та відшкодовує принижену у зв’язку з цим ділову репутацію Турагента/Туроператора у розмірі потрійної вартості туристичного продукту. У даному разі вважається, що Турист відмовився від подальших туристичних послуг, з настанням наслідків, передбачених п. 4.2. цього Договору.

При цьому, Турагент/Туроператор вносить інформацію про такого Туриста до списку «небажаних туристів/пасажирів» та передає вказану інформацію своїм партнерам/контрагентам, а також, відповідним транспортним компаніям (в т.ч., авіакомпаніям), що призводить у подальшому до відмови у перевезенні / можливості наданні туристичних послуг такому Туристу терміном від 1го до 10ти років.

5.1.15. Турист несе відповідальність за настання будь-яких негативних наслідків у зв’язку з недотриманням ним вказівок та повідомлень відповідно до п. 2.4.20. цього Договору.

5.1.16. Турист несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

Турист несе повну матеріальну відповідальність за втрату та/або пошкодження аудіо техніки (аудіогіда) наданої перед та/або в ході туру.

5.1.17. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за обставини, на які він не може прямо впливати, такі як наприклад: неввічливе ставлення персоналу приймаючої сторони, технічні проблеми у зовнішніх чи внутрішніх мережах, поломки в електроприладах номеру, погодні умови, прийняття рішень адміністрацією приймаючої сторони, органами місцевого самоврядування, органами влади про здійснення капітальних реконструкцій на території засобу розміщення, або на сусідніх територіях та інші обставини. Послуги надаються відповідно до вимог, стандартів та законодавства приймаючої Сторони.

5.1.18. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за відмову посольства (консульства) іноземної держави в оформленні виїзних віз Туристу за маршрутом туристичного продукту або збільшення строків оформлення віз, а також за будь-які правомірні чи неправомірні дії державних органів України та/або країни перебування чи транзиту, в тому числі, але не як виняток, – митних органів та прикордонних служб, і як наслідок цього – за ненадання послуг Туристу, передбачених у цьому Договорі. У випадку відмови Туристу в оформленні в'їзних документів посольством (консульством), настають наслідки передбачені п.4.2.цього Договору.

5.1.19. У випадку відмови в’їзду на територію країни туристичної подорожі одному із туристів, що подорожує групою, дія договору на туристичне обслуговування не припиняється для інших туристів в групі (такі туристи продовжують подорож відповідно до умов цього Договору). В даному випадку претензії на дії відповідних органів країн подорожі для розгляду не приймаються, компенсації не виплачуються.

5.1.20. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за роботу консульств і посольств, прийняті співробітниками даних установ рішень, здійснення такими установами/співробітниками дії відповідних дій чи бездіяльності.

5.1.21. Туроператор не несе відповідальності за правильність оформлення закордонного паспорту Туриста.

5.1.22. Тураген/Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб Туристу відмовлено в можливості в’їзду чи виїзду внаслідок порушення ним правопорядку або з інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора, Турист не скористався Турпродуктом.

5.1.23. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за неможливість здійснення подорожі Туристом, перенесення її на більш пізніші терміни (зміни строків), призупинення подорожі, шкоду, що викликані та зумовлені діями консульської, митної та імміграційної служб України та іноземних країн.

5.1.24. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за скасування рейсів чи зміну часу відправлення/прибуття поїздів, автобусів та авіарейсів, заміну одного типу літака на інший, закриття аеропортів з метеорологічних, технічних та інших причин, та пов’язані з цим зміни програми поїздки, яка входить до туристичного продукту, за транспортне перевезення Туриста, а також за збереження, втрату, псування, багажу, цінностей і документів Туриста протягом усього періоду туру та під час перевезення. У цих випадках відповідальність перед Туристом несуть перевізники: авіаційні, автомобільні, залізничні та морські компанії згідно міжнародних правил. У зв'язку з цим всі заяви, претензії, позови по недолікам, пов’язаним з транспортними перевезеннями, в тому числі із затриманням відправлення і запізненням прибуття рейсів і таке інше, пред’являються Туристом безпосередньо до транспортних перевізників.

5.1.25. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за настання страхових випадків, та не відшкодовує жодних страхових витрат при настанні страхових випадків, які передбачені договорами страхування. При настанні страхового випадку Турист зобов’язаний діяти відповідно до інструкції, яка викладена у страховому полісі (претензії по відповідних у зв’язку з цим витратах Турист пред’являє до страхової компанії). Турист вправі на свій розсуд застрахувати додаткові ризики, які можуть призвести до неможливості здійснення подорожі / неповернення / дострокового повернення з поїздки та ін., та вимагати відповідних компенсацій від страхових компаній. Якщо Турист недбало віднесеться до можливості страхування ризиків та отримання компенсацій у разі настання страхового випадку Турагент/Туроператор не несе жодної відповідальності за такі рішення чи бездіяльність Туриста.

5.1.26. Турагент/Туроператор не є володільцем транспортних засобів, які здійснюють перевезення Туриста під час подорожі (надання туристичних послуг) та не несе відповідальності за завдання будь-якої матеріальної і моральної шкоди / ушкодження здоров’я Туристу в результаті настання дорожньо-транспортної пригоди під час подорожі (надання туристичних послуг). Згідно ст. 1187 Цивільного кодексу України шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки (транспортним засобом), відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом. У такому разі Турист зобов’язаний діяти відповідно до інструкції, яка викладена у страховому полісі (всі претензії Турист пред’являє до страхової компанії та у разі необхідності до належного володільця джерела підвищеної небезпеки).

5.1.27. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за запізнення Туриста до місця зібрання групи (місця початку туру) або затримку Туриста при поверненні з Туру після його завершення, в тому числі, через причини, пов’язані зі зміною (порушенням) графіку руху транспорту, дорожніми заторами, аварійними ситуаціями, які створюють перепону дорожньому руху, іншими ускладненнями дорожньої обстановки.

5.1.28. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за недотримання Туристом встановлених відповідною авіакомпанією правил поведінки на борту літака, а також, за недотримання Туристом під час перебування на транспорті загальноприйнятих правил поведінки.

5.1.29. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за готельне обслуговування (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат і території і таке інше) та негативні наслідки споживчих послуг, самостійно придбаних Туристом у будь-яких суб’єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку Туриста.

5.1.30. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за заміну готелю, передбаченого у Програмі туру, на інший такої ж категорії, а також за зміну строків поїздки у випадку затримки відкриття візи посольством або неповної комплектації групи.

5.1.31. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів Туриста протягом усього періоду перебування у подорожі.

5.1.32. Турагент/Туроператор не несе відповідальності по відшкодуванню матеріальних затрат Туриста за сплачені туристичні послуги, якщо Турист під час туристичної подорожі, керуючись особистими інтересами, не скористався всіма або частиною наданих Турагентом/Туроператором туристичних послуг, достроково припинив терміни перебування в турі.

5.1.33. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за рішення (дії) прикордонних, митних служб країн, через (до) які (яких) подорожує Турист, а також інших установ щодо неможливості в’їзду Туриста або осіб, що подорожують разом з ним відповідно до умов цього Договору та заявки на територію цих країн. В даному випадку Турист самостійно сплачує витрати пов’язані з депортацією (вартість транспортного перевезення, адміністративні штрафи, пеня та інші платежі). Будь-які компенсації Туристу не виплачуються.

5.1.34. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за неналежне виконання (невиконання) умов цього Договору, якщо це сталося внаслідок ненадання/несвоєчасного надання Туристом документів (неповного комплекту документів), надання недостовірних відомостей чи документів, з порушенням вимог п.п. 2.4.1.-2.4.3. цього Договору, надання Туристом Турагенту документів та відомостей з неправильним змістом (неповнота, недостовірність, неправильність оформлення документів та інш).

5.1.35. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору внаслідок відмови відповідних органів (посольства, консульства) в оформленні Туристу в'їзних документів або збільшення строків оформлення зазначених документів.

5.1.36. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за будь-які незручності, завдані Туристу у зв’язку з проведенням на території країни перебування відповідних будівельних та ремонтних робіт, які відбуваються за рішенням або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними установами.

5.1.37. Турагент/Туроператор не несе відповідальності за якість додатково замовлених Туристом послуг, не передбачених умовами цього Договору.

5.1.38. Турагент/Туроператор не несе відповідальності і не компенсує збитки за порушення умов цього Договору, якщо це порушення сталося внаслідок випадку непереборної сили (форс-мажорних обставин), відповідно до положень розділу 6 цього Договору.

5.2. Порядок вирішення спорів:

5.2.1. У випадку виникнення претензій у Туриста щодо якості послуг, які надаються, - Турист повинен негайно звернутись у письмовій формі до уповноваженої організації, що надавала послуги Туристу для складання та підписання відповідного акту, а також, звернутись з таким складеним і підписаним актом до представника приймаючої сторони в країні перебування.

Після цього Турист зобов’язаний протягом однієї доби (але в будь-якому разі не пізніше 14-ти календарних днів з моменту закінчення туру) направити претензію Турагенту, який у свою чергу, вказану претензію може направляти Туроператору. Отримані відповіді від Туроператора на претензію Туриста Турагент передає безпосередньо Туристу.

5.2.2. Разом з претензією Турагенту направляються копія відповідного договору на туристичне обслуговування та копія акту, складеного Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреного підписом представника приймаючої сторони в країні перебування, інші документи, що мають відношення до претензії.

5.2.3. Претензії стосовно збитків в результаті настання страхових випадків Турист пред’являє до відповідної страхової компанії.

5.2.4. В претензії Туриста обов’язково зазначаються:

 1. прізвище ім’я по батькові Туриста, адреса його місця проживання;

 2. номер Договору про туристичне обслуговування та дату його укладання;

 3. інформація про обставини, які свідчать про невиконання або неналежне виконання Турагентом/Туроператором зобов’язань по цьому Договору, про наявність суттєвих недоліків туристичного продукту, включаючи істотні порушення вимог до якості туристичного продукту;

 4. розмір грошових вимог.

Претензію подає/підписує безпосередньо Турист або уповноважена ним особа на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

5.2.5. Претензії Туриста без копії акту, складеного Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреного підписом представника приймаючої сторони в країні перебування до розгляду Турагентом не приймаються.

5.2.6. Претензії Туриста подані напряму Туроператору, всупереч вимогам п.п. 5.2.1.-5.2.3. цього Договору, до розгляду Туроператором не приймаються.

5.2.7. Також, не приймаються до розгляду претензії:

 • стосовно клімату, місцевих традицій, тривалості переїзду;

 • що пов’язані з відповідними відхиленнями щодо якості обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат і території і таке інше);

 • що пов’язані з негативними наслідками спожитих послуг, придбаних Туристом у будь-яких туроператорів/турагентств та інших суб’єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку Туриста.

5.2.8. У разі задоволення претензій Туриста в країні перебування шляхом надання відповідних компенсуючих послуг, і Турист ними не скористався, вважається, що Турагент/Туроператор і приймаюча сторона виконали свої зобов’язання належним чином і претензії по даному питанню не приймаються.

5.2.9. У випадку, якщо Турист скористався запропонованою йому альтернативною послугою, його претензії вважаються необґрунтованими, а туристичні послуги за договором, - вважаються наданими належним чином.

5.2.10. Сторони зобов’язуються докласти всіх зусиль для того, щоб вирішити наявні суперечки та розбіжності за цим Договором шляхом переговорів та у досудовому порядку.

5.2.11. У разі подання Туристом різного роду заяв і листів з претензіями, скарг, претензій, рекламацій, позовних заяви і т.ін. до Турагента/Туроператора, які є безпідставними / необґрунтованими / містять завідомо неправдиві відомості, та в результаті розгляду яких уповноваженими відповідними / державними органами, установами, організаціями прийнято рішення про законність дій Турагента/Туроператора / про відмову у задоволенні таких звернень Туриста / про відмову у розгляді таких звернень Туриста / направлення їх на доопрацювання у зв’язку з безпідставністю і таке інше, - Турист відшкодовує Турагенту/Туроператору всі понесені у зв’язку з цим збитки (в тому числі, всі понесені фактичні витрати на правову допомогу) та відшкодовує Турагенту/Туроператору шкоду за поширення неправдивих відомостей та принижену ділової репутації у розмірі десятикратної вартості туристичного продукту.


6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, якщо вказані обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору, а саме:

 • повінь, цунамі, пожежі, землетрус, епідемії й інші стихійні явища природи;

 • оголошення війни, революція, масові безладдя, масові захворювання, терористичні акти;

 • законні чи незаконні дії органів державної влади;

 • вступ у силу відповідних нормативно-правових актів, приписів державних органів та рішень суду, які перешкоджають виконанню умов цього Договору тощо;

 • страйк і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору.

У такому разі Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин.

6.2. Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом.


7. Термін дії Договору

7.1. Даний Договір вступає в дію з моменту підписання Сторонами і сплати Туристом повної вартості туристичного продукту та діє до дати закінчення туристичної подорожі.


8. Інші умови

8.1. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою обох сторін, що оформляються окремими доповненнями до Договору, які підписуються Турагентом та Туристом.

8.2. Всі Додатки до цього Договору, підписані Турагентом/Туроператором, є невід’ємними частинами цього Договору. Програма туристичного обслуговування, Правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там, які додаються до цього Договору, є невід’ємними частинами цього Договору.

8.3. Сторони погодили, що відповідно до положень ст. 20 Закону України «Про туризм» до значної частини туристичного продукту відноситься надання Туристу послуг з організації перевезення до першої країни (місця) тимчасового перебування та проживання у відповідному готелі чи іншому засобі розміщення у даній країні (місці) тимчасового перебування.

Якщо під час виконання договору на туристичне обслуговування Туроператор не в змозі надати вищевказану та узгоджену Сторонами за цим Договором значну частину туристичного продукту, Туроператор повинен з метою продовження туристичного обслуговування вжити альтернативних заходів без покладення додаткових витрат на Туриста, а в разі потреби відшкодувати йому різницю між запропонованими послугами і тими, які були надані. У разі неможливості здійснення таких заходів або відмови Туриста від них Туроператор зобов'язаний надати йому без додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця відправлення або іншого місця, на яке погодився Турист, а також відшкодувати вартість ненаданих туристичних послуг.

8.4. Кожна із Сторін договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі може вимагати внесення змін до цього договору або його розірвання у зв’язку із зміною істотних умов договору та обставин, якими вони керувалися під час укладення договору, зокрема у разі:

1) погіршення умов туристичної подорожі, зміни її строків;

2) непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги;

3) запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов’язкових платежів;

4) істотної зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту;

5) домовленості сторін.

Турагент зобов’язаний не пізніш як через один день з дня, коли йому стало відомо про зміну обставин, якими сторони керувалися під час укладення цього Договору, та не пізніш як за три дні до початку туристичної подорожі повідомити Туриста про таку зміну обставин з метою надання йому можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування шкоди Турагенту або внести зміни до цього Договору, змінивши ціну туристичного обслуговування.

8.5. При відміні туру Турагентом/Туроператором у разі не набрання достатньої кількості туристів Турагент повертає Туристу повну вартість всіх оплачених послуг, при цьому жодної компенсації у зв’язку з цим на користь Туриста не передбачено.

8.6. Зміна умов Туру за ініціативою Туриста після сплати його вартості прирівнюється до відмови від Туру з настанням наслідків, передбачених п. 4.2. цього Договору.

8.7. Адміністрація готелів країни перебування може тимчасово змінювати склад устаткування номерів, змінювати харчування, особливо на початку та в кінці сезону. Деякі розваги, що рекламуються, враховуючи використання спортивного устаткування, можуть бути оплатними. Устаткування, що зображене на відповідних рекламних фотографіях, не обов’язково може бути у наявності протягом сезону.

8.8. Заміна готелю або номеру в готелі за власним бажанням Туриста може бути здійснена тільки за додаткову плату.

8.9. Турагент/Туроператор не володіє інформацією про можливі плани адміністрації готелів щодо проведення будівельних та ремонтних робіт в курортній зоні.

8.10. Перевезення Туриста може здійснюватись рейсом будь-якої авіакомпанії, незалежно від того, яка авіакомпанія зазначена у авіаквитку. Аеропорти міст вильоту та міст призначення можуть відрізнятись від зазначених в авіаквитку. Підписанням цього Договору Турист погоджується з вказаними умовами.

8.11. Квитки, придбані за чартерною програмою, поверненню не підлягають.

8.12. У разі необхідності оформлення візи у країни за маршрутом туристичного продукту, Турист за власною ініціативою та добровільною згодою передає Турагенту необхідні документи (в тому числі, паспорт громадянина України, закордонний паспорт), які передаються в подальшому для підготування документів по оформленню візи Туроператору та/або відокремленим підрозділам Туроператора (філіям, представництвам), необхідним третім особам.

Під час підготування документів для оформлення Туристу візи у країни за маршрутом туристичного продукту, - паспорти Туриста (паспорт громадянина України, закордонний паспорт) знаходяться в Туроператора та/або відокремлених підрозділах Туроператора (філіях, представництвах) та/або уповноважених представників Туроператора, у необхідних третіх осіб.

8.13. Видача віз входить до компетенції дипломатичних представництв відповідних іноземних держав.

8.14. У разі необхідності Турист власноручно підписує (заповнює) необхідні аплікаційні форми для оформлення віз.

8.15. Туроператор не проводить експертизу прийнятих на оформлення документів Туриста, а також справжності виїзних віз оформлених Туристом самостійно. Всі витрати і відповідальність, пов’язані з неможливістю здійснення подорожі через причину підробленості документів і віз покладаються на Туриста.

8.16. Підписанням цього Договору Турист підтверджує, що йому надана вся необхідна, повна та достатня інформація щодо умов туристичного обслуговування відповідно до ст. 19-1 Закону України «Про туризм» та положень Закону України «Про захист прав споживачів».

8.17. Підписанням цього Договору Турист надає згоду на обробку його персональних даних Турагентом з метою забезпечення надання туристичного продукту в об’ємі необхідному для досягнення зазначеної мети, в тому числі, але не виключно, Турист надає згоду на:

8.17.1. обробку його персональних даних у повному обсязі без будь-яких застережень, зокрема щодо расового або етнічного походження, включаючи їх передачу третім особам, зокрема, Туроператору, відповідним посольствам (консульствам), іншим необхідним третім особам з метою отримання відповідних візових документів;

8.17.2. використання його персональних даних, а саме: обробку цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки їх персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, зокрема, Туроператору, відповідному посольству (консульству), іншим необхідним третім особам;

8.17.3. обробку його персональних даних без застережень стосовно обмеження права на обробку його персональних даних;

8.17.4. передачу Турагентом відомостей про Туриста з бази персональних даних Туроператору, до відповідного посольства (консульства), іншим необхідним третім особам;

8.17.5. зберігання й обробку персональних даних Туриста протягом 5 (п’яти) років після чого персональні дані в базі персональних даних підлягають знищенню;

8.17.6. внесення змін до персональних даних за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, зокрема відповідним посольством (консульством).

Право визначення об’єму обробки персональних даних Турист надає Турагенту.

8.18. Підписанням цього Договору Турист підтверджує про ознайомлення та обізнаність зі своїми правами, визначеними Законом України «Про захист персональних даних», зокрема, стосовно того, що суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

8.19. Підписанням цього Договору Турист підтверджує, що отримав повідомлення про включення інформації про нього до бази персональних даних Турагента з метою забезпечення надання туристичного продукту в об’ємі необхідному для досягнення зазначеної мети.

8.20. Підписанням цього Договору Турист підтверджує, що вся отримана ним інформація від Турагента/Туроператора містить достовірні відомості про умови договору на туристичне обслуговування.

8.21. Підписанням цього Договору Турист підтверджує та погоджується, що туристичне обслуговування за цим Договором може здійснюватись як українською, так і російською мовами.

8.22. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності Турагента підтверджується банківською гарантією на суму еквівалентну __________ Євро, яка надана банківською (кредитною) установою “__________” відповідно до умов Договору про надання банківської гарантії № _____ від ___________.

8.23. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності Туроператора підтверджується банківською гарантією на суму еквівалентну 20 000,00 Євро, яка надана банківською (кредитною) установою ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" відповідно до умов Договору про надання банківської гарантії № 26606/19-Г від 04.12.2019 року.

8.24. Будь-які додаткові угоди, укладені Сторонами до цього Договору, є невід'ємними його частинами. 

8.25. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.


9. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

ТУРАГЕНТ:

______________________________________

місцезнаходження: _____________________

______________________________________

тел/факс ______________________________

код ЄДРПОУ __________________________

р/р ___________________________________

в _____________________________________

ліцензія _______________________________

______________________________________


________________ ___________________


ТУРИСТ:

_____________________________________________

паспорт серія ____ № __________________________

виданий _____________________________________

дата видачі __________________________________

місце реєстрації ______________________________

проживає: ___________________________________

ідент.номер _________________________________

тел. ____________________________________________________________ _______________________Додаток №1 до

Договору на туристичне обслуговування

___ від «___» ______ 20__р.


Турагент: _______________________________

Згідно угоди № ______ від ___________


Підтвердження замовлення № ____________

Тур продукт: “________________________________________”


Строк перебування у місці надання туристичних послуг:

дата початку туристичної подорожі: ________________________________________________________

дата закінчення туристичної подорожі: _____________________________________________________


Характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення:

вид і категорія: автомобільний/залізничний/повітряний транспорт; автобус категорії D _______________________________________________________________________________________

дата, час і місце відправлення: _____________________________________________________________

дата, час і місце повернення: ______________________________________________________________


Готелі та інші аналогічні засоби розміщення:

категорія: ______________________________________________________________________________

відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам: в готелях та інших аналогічних засобах розміщення є наявні необхідні сертифікати відповідності, відповідно встановленим вимогам країни перебування

строк і порядок оплати готельного обслуговування: готельний збір оплачується туристом особисто, при поселенні


Види і способи забезпечення харчування:

_______________________________________________________________________________________

в готелях та інших засобах розміщення / за власний рахунок харчування, яке не входить до складу готельного обслуговування


Мінімальна кількість туристів у групі:

30;

у разі недобору групи Турагент у триденний строк інформує Туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи


Програма туристичного обслуговування:

додається до договору та є додатком до Договору на туристичне обслуговування № ___ від «___» ______ 20__р.


Види екскурсійного обслуговування:

автобусні / пішохідні


Інші послуги, не включені до вартості туристичного продукту:

Страхування для покриття витрат, пов'язаних з анулюванням договору на туристичне обслуговування з ініціативи туриста (гарантійний платіж)

так ні

Консульський збір

так ні

Візовий збір

так ні

Аудіогід

так ні


Інші суб’єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, включені до туристичного продукту:

відсутні


Страховик, що здійснює обов’язкове та/або добровільне страхування туристів:

_______________________________________________________________________________________


Правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там:

додаються до договору та є додатком до Договору на туристичне обслуговування № ___ від «___» ______ 20__р.

*Графік руху за маршрутом; місце, дата та час вильоту/виїзду, тип транспорту або інші характеристики можуть бути змінені Туроператором.

*Поселення та виселення з готелю (звільнення з номеру) здійснюється в залежності від часу вильоту літака та з урахуванням розрахункової години, передбаченої готелем за місцевим часом. Турист самостійно сплачує всі витрати, що виникли внаслідок порушення ним розрахункової години.

* Місця № 45, 46, 47, 48, 49 в автобусі - останній ряд автобуса, спинки сидінь не відкидаються._______________________ Турагент _______________________ Турист

8000+ Отправленных
туристов
100% Проверенное
Агентство
13+ Лет в
Туризме
98% Наших туристов
довольны нами